ABSISKEY
 • Absiskey
 • Nasze talenty

Nasze talenty

nos challenges

Poznaj nasz zespół

Nasz pełen pasji zespół konsultantów, naukowców i inżynierów jest do Twojej dyspozycji, aby omówić Twoje innowacyjne projekty. Wykorzystując szeroki wachlarz swoich umiejętności i pracując zespołowo, nadają rozpędu Twoim innowacyjnym i badawczo-rozwojowym projektom. Członkowie naszej ekipy specjalizują się w wielu dziedzinach tematycznych, a więc zawsze masz pewność, że pracujesz ze świetnym specjalistą, który w pełni rozumie Twój świat biznesu i sprosta Twoim oczekiwaniom.

Bandes top
Jérôme Castellan (PL)

Jérôme
Castellan

Redaktor naukowy

"Nic, co wynika z ludzkiego postępu, nie jest osiągane za zgodą wszystkich, a ci, którzy widzą światło przed innymi, są skazani na dążenie do niego wbrew innym. Krzysztof Kolumb

Inżynier specjalista TELECOM Bretagne – IMT Atlantique (2010)

Stopień naukowy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych – Uniwersytet Rennes 2 (2018)

Po zdobyciu doświadczenia w dziedzinie badań i rozwoju, zwłaszcza w firmach THALES i ONERA, Jérôme zwrócił się do sektora opieki zdrowotnej. W tym okresie odbył kilka szkoleń w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, zanim zajął się finansowaniem innowacji. Ciekawy i wszechstronny, Jérôme jest literaturoznawcą, który lubi operować słowami.

Bandes top
Jérôme Castellan (EN)

Jérôme
Castellan

Scientific Editor

"Nothing that results from human progress is achieved with the assent of all, and those who catch a glimpse of the light before others are doomed to pursue it in spite of others." Christopher Columbus

Generalist Engineer TELECOM Bretagne – IMT Atlantique (2010)

Bachelor’s degree in Humanities and Social Sciences – University of Rennes 2 (2018)

After some experience in R&D, notably with THALES and ONERA, Jérôme turned to the Health sector. During this period, he followed several training courses in the field of Human and Social Sciences before turning to the financing of innovation. Curious and versatile, Jérôme is a literary scientist who enjoys working with words.

Bandes top
Jérôme Castellan (FR)

Jérôme
Castellan

Rédacteur Scientifique

“Rien de ce qui résulte du progrès humain ne s'obtient avec l'assentiment de tous, et ceux qui aperçoivent la lumière avant les autres sont condamnés à la poursuivre en dépit des autres.” Christophe Colomb

Ingénieur Généraliste TELECOM Bretagne – IMT Atlantique (2010)

Licence de Sciences Humaines et Sociales – Université Rennes 2 (2018)

Après quelques expériences dans la R&D, notamment auprès de THALES et de l’ONERA, Jérôme s’est tourné vers le secteur de la Santé. Période au cours de laquelle il a suivi plusieurs formations dans le champ des Sciences Humaines et Sociales avant de s’orienter vers le financement de l’innovation. Curieux et polyvalent, Jérôme est un scientifique littéraire qui apprécie de manier le verbe.

Bandes top
Mélanie Parvedy (NL)

Mélanie
Parvedy

Programista ds. sprzedaży

"Życie smakuje się z apetytem na każdy dzień" Marc Levy

SEKRETARIAT BAC PRO

Poziom BTS ASYSTENT ZARZĄDZANIA

Po doświadczeniu w 2008 roku, w handlu (Nieruchomości) jako Asystent Sprzedaży, następnie w 2016 roku zwrócił się jako prosument i teleprospektor kierownik w remoncie domu.

Mélanie postanowiła zmienić sektor swojej działalności i podjąć nowe wyzwania, dołączając do Absiskey

Bandes top
Mélanie Parvedy (EN)

Mélanie
Parvedy

Sales Developer

"Life is tasted with the appetite of every day" Marc Levy

BAC PRO SECRETARIAT

Level BTS MANAGEMENT ASSISTANT

After an experience in 2008, in the trade (Real estate of Companies) as Commercial Assistant, then in 2016 turned as prospector and responsible teleprospector in the renovation of the habitat.

Melanie decided to change her field of activity and take on new challenges by joining Absiskey

Bandes top
Mélanie Parvedy (FR)

Mélanie
Parvedy

Sales Developper

« La vie se goûte à l’appétit de tous les jours » Marc Levy

BAC PRO SECRETARIAT

Niveau BTS ASSISTANTE DE DIRECTION

 

Après une expérience en 2008, dans le commerce (Immobilier d’Entreprises) en tant qu’Assistante Commerciale, puis en 2016 s’est orientée en tant que prospectrice et responsable téléprospectrice dans la rénovation de l’habitat.

Mélanie a décidé de changer de secteur d’activité, et de relever de nouveaux challenges en rejoignant Absiskey

Bandes top
Sophie Njike Pokam (PL)

Sophie
Njike Pokam

Asystentka ds. księgowości

"Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie" Gandhi.

– BTSA ACSE (rachunkowość rolna) – CFPPA de Carmejane – Digne les bains (1999)
– Dyplom DESTOM w zakresie międzynarodowego rozwoju agrobiznesu – ISTOM – Cergy-Pontoise (2002)
– DESS/MASTER PRO Nutrition and Food in Developing Countries – Uniwersytet Montpellier II (2004)

Wszechstronny, ciekawy i chętny do nauki, Sophie ma ponad 10 lat doświadczenia w rolnictwie i w zarządzaniu projektami rozwojowymi we Francji i za granicą.

Po przerwie w pracy zawodowej, aby poświęcić się rodzinie, Sophie dołączyła do Absiskey z zamiarem zaangażowania się w księgowość.

Jej umiejętności interpersonalne, zdolność do adaptacji oraz umiejętność pracy w grupie to atuty, które chciałaby wykorzystać w służbie całemu zespołowi.

Bandes top
Sophie Njike Pokam (FR)

Sophie
Njike Pokam

Accounting assistant

"Be the change you want to see in the world" Gandhi

– BTSA ACSE (agricultural accounting) – CFPPA de Carmejane – Digne les bains (1999)
– DESTOM diploma in international agro-development – ISTOM – Cergy-Pontoise (2002)
– DESS/MASTER PRO Nutrition and food in developing countries – University of Montpellier II (2004)

Versatile, curious and eager to learn, Sophie has more than 10 years of experience in agriculture and project management in France and abroad.

After a professional break to devote herself to her family, Sophie joined Absiskey with a view to investing herself in accounting.

Her interpersonal skills, her adaptability and her ability to work in a group are all assets that she wishes to put at the service of the entire team.

Bandes top
Sophie Njike Pokam (FR)

Sophie
Njike Pokam

Assistante comptable

"Soyez vous-même le changement que vous voudriez voir dans le monde" Gandhi

– BTSA ACSE (comptabilité agricole) – CFPPA de Carmejane – Digne les bains (1999)
– DESTOM diplôme agro-développement internationale – ISTOM – Cergy-Pontoise ( 2002)
– DESS/MASTER PRO Nutrition et alimentation dans les pays en développement – Université Montpellier II (2004)

Polyvalente, curieuse avec l’envie de toujours apprendre, Sophie a plus de 10 ans d’expérience dans l’agriculture et en gestion de projet de développement en France et à l’étranger.

Après une parenthèse professionnelle pour se consacrer à sa famille, Sophie rejoint Absiskey dans l’optique de s’investir dans la comptabilité.

Ses qualités relationnelles, son adaptabilité et son esprit de travail en groupe sont autant d’atouts qu’elle souhaite mettre au service de toute l’équipe.

Bandes top
Christelle Roc

Christelle
Roc

KONSULTANT W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI BADAWCZYMI I INNOWACYJNYMI

"Nigdy nie przegrywam, albo wygrywam, albo się uczę". Nelson Mandela

DUT w technikach marketingowych (1994)

Po zakończeniu multidyscyplinarnej kariery w sektorze ubezpieczeń, Christelle dołączyła do sektora badań i innowacji. Ciekawa i pełna pasji Christelle dołączyła do zespołu konsultantów ds. zarządzania projektami.

Bandes top
Florence Fayn

Florence
Fayn

Administrator projektów badawczych i innowacyjnych

"Optymista śmieje się, aby zapomnieć; pesymista zapomina, aby się śmiać" Anonimowy

Master 2 Zarządzanie i administracja przedsiębiorstw, Applied Corporate Management – IAE de Grenoble (2021)

Studia inżynierskie na kierunku Advanced Mechanics – Sigma Clermont (2019)

Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles – Mathematics, Physics, Engineering Sciences/Physics, Engineering Sciences – Lycée Champollion, Grenoble (2014-2016)

Po pierwszym doświadczeniu jako inżynier projektowy w sektorze wyciągów narciarskich, Florence wznowiła studia w zakresie zarządzania i administracji biznesowej, zanim dołączyła do Absiskey we wrześniu 2021 roku jako administrator projektów badawczych i innowacyjnych.

Bandes top
Tristan Férié

Tristan
Férié

KONSULTANT DS. KOORDYNACJI PROJEKTÓW BADAWCZYCH I INNOWACYJNYCH

"Picie kawy nie pozwala zasnąć. Ale sen uniemożliwia picie kawy" Philippe Geluck

BTS Usługi komputerowe dla organizacji – ESARC EVOLUTION

Bachelor 3 IT Development – YNOV INGESUP

Po pierwszej części swojej kariery w rozwoju IT, Tristan chciał przejść na drugą stronę pryzmatu kreacji, towarzysząc innowacyjnym firmom. Pasjonat nowych technologii, naturalnie ciekawy świata i dobry słuchacz, Tristan stawia sobie za punkt honoru dać z siebie wszystko we wszystkich swoich misjach doradczych.

Bandes top
Mirelle Ter Veer

Mirelle
Ter Veer

Konsultant ds. rozwoju projektu

"Bądź sobą - bo każdy inny jest już zajęty". Oscar Wilde

Studia licencjackie: Nauki medyczne i przyrodnicze/Biofizyka (2011) – Vrije Universiteit Amsterdam

Magister: Neuronauka (2013) – Vrije Universiteit Amsterdam

PhD: Super-resolution microscopy and neuroscience (2016) – University of Bordeaux

Z wykształceniem naukowym (doktorat i habilitacja), a następnie administracyjnym (kierownik biura i projektów), Mirelle jest młodą profesjonalistką, która uwielbia wyzwania, zarówno w życiu prywatnym (sport, taniec latynoamerykański, rozwój osobisty, planowanie swoich licznych działań, itp.

Pochodzi z Holandii, ale lubi myśleć o sobie jako o obywatelce świata, ponieważ lubi pracować za granicą, podróżować i poznawać różne kultury i języki. Jego silne zdolności analityczne pozwalają mu dostosować się do każdej sytuacji, szybko rozpoznawać problemy i znajdować rozwiązania. Będąc empatyczną i godną zaufania, potrafi szybko zidentyfikować ewentualne obawy swoich rozmówców, w życzliwy sposób przekazać rozwiązania i jak najlepiej wesprzeć człowieka, dostosowując się jednocześnie do sposobu funkcjonowania każdej osoby. Jest też bardzo ciekawska i chętna do nauki. Jego motto życiowe: the sky is the limit!

Bandes top
Grabarek Radek

Radek
Grabarek

Bandes top
Martyna Gatkowska

Martyna
Gatkowska

Bandes top
Marina Shaymukhametova

Marina
Shaymukhametova

Konsultant ds. zarządzania projektami

"Odnowa zawsze była przede wszystkim powrotem do korzeni. Romain Gary".

Magister inżynierii finansowej i innowacji w finansach
Szkoła Biznesu w Clermont-Ferrand

Master Lettres Modernes
Uniwersytet w Tuluzie II Jean-Jaurès

Magister lingwistyki i komunikacji międzykulturowej
Uniwersytet Moskiewski Cholokhov
Szkoła Biznesu w Clermont-Ferrand

Z różnorodnym doświadczeniem, najpierw w tłumaczeniach i dziennikarstwie, Marina mówi w 4 językach i obecnie specjalizuje się w edycji plików w Absiskey. Pasjonatka finansów korporacyjnych, uzyskała tytuł magistra inżynierii finansowej i innowacji w finansach w Clermont-Ferrand Business School. Była kierowniczka projektów w zakresie finansowania MŚP oraz posiadająca doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, Marina interesuje się nowymi technologiami i naukami, relacjami międzyludzkimi i pomaganiem innym, projektami i pomysłami, które mogłyby zmienić świat i poprawić kondycję ludzką.
Aktywna, ambitna, o szerokich horyzontach i wytrwała, Marina jest zawsze skłonna do przekraczania granic i uważa, że innowacja powinna być przede wszystkim odpowiedzialna, koncentrująca się na tym, aby nie szkodzić, skupiając się na negatywnym wpływie, jaki społeczeństwo może mieć na środowisko.

Bandes top
MARCHAND Sylvain

Sylvain
Marchand

Kierownik ds. systemów informacyjnych

"Tłuszcz to życie" Karadoc

BTS Informatyka w zarządzaniu

Po 2 latach doświadczenia jako technik HP i 3 latach jako technik komputerowy dla grupy specjalizującej się w opiece nad dziećmi, Sylvain dołączył do firmy usługowej (SSII) na 7 lat i awansował na stanowisko administratora systemów i sieci,
Co go motywuje na co dzień: znajdowanie nowych rozwiązań informatycznych, które zaspokoją potrzeby i zaproponują ulepszenia użytkownikom!

Bandes top
L’HERITIER Cécile

Cécile
L'Héritier

Konsultant ds. rozwoju projektu

"Kreatywność to pozwalanie sobie na popełnianie błędów. Sztuką jest wiedzieć, które z nich zachować." Scott Adams

Główny inżynier – INSA Lyon
Doktorat z informatyki – IMT Mines Ales / Uniwersytet w Nîmes

Po pierwszych doświadczeniach w świecie akademickim jako inżynier badawczy, a następnie z doktoratem z informatyki, Cécile zdecydowała się poszerzyć swoje horyzonty naukowe i ewoluować w kierunku doradztwa w zakresie innowacji i finansowania badań i rozwoju. Po tym jak pracowała nad systemami finansowania pośredniego (CIR), w 2022 roku dołączyła do Absiskey i zespołu konsultantów w zakresie tworzenia projektów współpracy i pomocy bezpośredniej. Z natury ciekawska, to właśnie z chęcią odkrywania nowych tematów technicznych i wykorzystania swojej wiedzy o urządzeniach ekosystemu R&D&I w służbie swoim klientom podejmuje się tej przygody.

Bandes top
GUERITAULT Poema

Poéma
Gueritault

Kierownik administracyjny i finansowy

"Życzę Ci nieskończonych marzeń i wściekłego pragnienia realizacji niektórych z nich. Jacques BREL.

Studia licencjackie w zakresie gościnności, handlu elektronicznego i turystyki – ESTHUA Angers

Po karierze literackiej Poema zwróciła się w stronę turystyki, aby wzbogacić swoje umiejętności językowe. Jej wiedza i umiejętność uczenia się zaowocowały serią prac studenckich, które dały jej pewien stopień „autonomii zawodowej”. Po ukończeniu studiów Poéma przeniosła się do Absiskey w Angers i z ciekawością i pragnieniem odkryła świat badań i innowacji. Pasjonatka kina i sportu, Poema szuka przede wszystkim sposobu na wyrażenie siebie i przekroczenie siebie, bo nie ma takiej granicy, której nie moglibyśmy przekroczyć!

Bandes top
Shaymukhametova Marina

Marina
Shaymukhametova

Project Management Consultant

"Renewal has always been first and foremost a return to our roots. Romain Gary"

Master of Financial Engineering and Innovation in Finance
Clermont-Ferrand Business School

Master’s Degree in Modern Literature
University of Toulouse II Jean-Jaurès

Master in Linguistics and Intercultural Communication
Moscow University Cholokhov
Clermont-Ferrand Business School

Coming from various backgrounds, with a professional background in translation and journalism, Marina speaks 4 languages and is now specializing in file editing at Absiskey. Passionate about corporate finance, she obtained her Master’s degree in Financial Engineering and Innovation in Finance at the Clermont-Ferrand Business School. A former project manager in SME financing and with experience in investment banking, Marina has an affinity for new technologies and sciences, for human relations and helping others, for projects and ideas that would change the world and improve the human condition.
Active, ambitious, broad-minded and persevering, Marina is always willing to go beyond the limits and considers that innovation should above all be responsible, focusing on doing no harm, focusing on the negative impacts that society could have on the environment.

Bandes top
MARCHAND Sylvain

Sylvain
Marchand

Information Systems Manager

"Fat is life" Karadoc

BTS Computer Science of Management

After an experience of 2 years as a HP technician and 3 years as a computer technician for a group specialized in childcare, Sylvain joined a service company (SSII) for 7 years and evolved to the position of Systems and Networks Administrator,
What motivates him every day: finding new IT solutions to meet the needs and propose improvements to users!

Bandes top
L’HERITIER Cécile

Cécile
L'Héritier

Project Management Consultant

"Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep." Scott Adams

General engineer – INSA Lyon
PhD in Computer Science – IMT Mines Ales / University of Nîmes

After a first experience in the academic world as a research engineer and then with a PhD in computer science, Cécile chose to broaden her scientific horizons and to evolve towards innovation and R&D financing consulting. After having worked on indirect funding schemes (CIR), she joined Absiskey in 2022 and the team of consultants in setting up collaborative projects and direct aid. Curious by nature, it is with the desire to discover new technical subjects and to put her knowledge of the R&D&I ecosystem devices at the service of her clients that she undertakes this adventure.

Bandes top
GUERITAULT Poema

Poéma
Gueritault

Administrative and Financial Manager

"I wish you endless dreams and the furious desire to realize some of them. Jacques BREL.

Bachelor’s degree in hospitality, e-commerce & tourism – ESTHUA Angers

After a literary career, Poema turned to tourism in order to enrich her linguistic knowledge. With her knowledge and learning skills, she has taken on a series of student jobs, which has given her a certain „professional autonomy”. Following her graduation, Poéma moved to Absiskey in Angers and discovered the world of research and innovation with curiosity and desire. Passionate about movies and sports, Poema is looking for a way to express herself and to surpass herself, because there is no limit that we cannot cross!

Bandes top
MARTYNA GATKOWSKA

Martina
Gatkowska

Consultant and R&D/Innovation Call Expert, ESA Business Ambassador in Poland

“Zauważyłem, że im ciężej pracuję, tym więcej szczęścia mnie spotyka”, Thomas Jefferson

Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego
Magister Geografii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwerstytet Warszawski
Licencjat, Filologia Angielska, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Warszawie
Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych „Zarządzanie projektami i komercjalizacja badań”, Akademia Leona Koźmińskiego

13 lat doświadczenia w sektorze kosmicznym oraz ponad 10 lat doświadczenia w przygotowywaniu wniosków i zarządzaniu projektami. Martyna jest ekspertem w dziedzinie obserwacji Ziemi, z naukowym podejściem i możliwościami biznesowymi. Jest towarzyska, pracowita i kreatywna, gotowa do pracy ramię w ramię, aby projekt zakończył się sukcesem. Od 2022 roku pełni również rolę Ambasadora Biznesu Europejskiej Agencji Kosmicznej, wspierając firmy z Polski w przyspieszaniu ich innowacyjności dzięki technologiom kosmicznym

Bandes top
GRABAREK Radek

Radek
Grabarek

Consultant & Communication Expert

“Chciałbym umrzeć na Marsie, ale nie podczas lądowania” Elon Musk

Mgr Socjologii, Uniwersytet SWPS (2008)

Radek Grabarek – były dziennikarz IT i mobile product manager w barcelońskich startupach. Zafascynowany kosmosem, eksploracją wszechświata i astronautyką. Twórca kanału na Youtube “We Need More Space” i dwóch podcastów o eksploracji kosmosu. Organizator kosmicznych konferencji w całej Polsce i prelegent.

W Absiskey działa jak szwajcarski scyzoryk – stworzony do różnorodnych zadań specjalnych. Tworzy strony internetowe, grafiki, ulotki i loga, nagrywa i edytuje widea oraz organizuje i prowadzi wydarzenia.

Bandes top
Swiderska Anna

Anna
Swiderska

Bandes top
Anna Swiderska

Anna
Swiderska

Consultant

“Podziel się swoim uśmiechem z całym światem. Jest on symbolem przyjaźni i pokoju.”- Christie Brinkley

Licencjat z Lingwistyki Stosowanej
Studia magisterskie z Filologii Angielskiej
Biegle posługuje się językiem angielskim, włoskim i polskim

Po ukończeniu studiów licencjackich na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku lingwistyka stosowana, Ania kontynuowała swoją przygodę z językami obcymi, obecnie studiując filologię angielską. Z doświadczeniem zawodowym w wielu obszarach, m.in. lotnisku, ubezpieczeniach, tłumaczeniach i leasingu Ania dołączyła do Absiskey Polska jako konsultant, biorąc udział w pisaniu projektów.

Pełna energii i zawsze uśmiechnięta, Ania nieustannie rozwija swoje umiejętności w zakresie przygotowywania projektów oraz szeroko rozumianego rozwoju biznesu. Dzięki doświadczeniu w różnych dziedzinach Ania doskonale rozumie wpływ, jaki mogą wywierać projekty.

Bandes top
SWIDERSKA Anna

Anna
Swiderska

Consultant

“A warm smile is the universal language of kindness.” – William Arthur Ward

MA Student in English Philology
Bachelor’s degree in Applied Linguistics
Fluent in English, Italian, and Polish

Having graduated from the University of Warsaw with a bachelor’s degree in applied linguistics, Anna continues her journey with languages, being a Master’s degree student in the faculty of English Studies. With working experience in various fields among them airport, insurance, translation, and leasing, Anna joined Absiskey Poland as a consultant taking part in proposal writing
Full of energy, talkative (in three languages), and always smiling, Anna is constantly developing her skills in proposal preparation as well as business development. With her broad experience in different domains, she has an excellent understanding of the impact the projects may create.

Bandes top
Shaymukhametova Marina

Marina
Shaymukhametova

Consultante en Montage de Projets

"Le renouveau a toujours été d’abord un retour aux sources. Romain Gary"

Master Ingénierie Financière et Innovation en Finance
Ecole de Commerce de Clermont-Ferrand

Master Lettres Modernes
Université de Toulouse II Jean-Jaurès

Master Linguistique et Communication Interculturelle
Université de Moscou Cholokhov
Ecole de Commerce de Clermont-Ferrand

Issue de formations diverses et variées, avec un passage professionnel d’abord dans la traduction et le journalisme, Marina parle 4 langues et se spécialise aujourd’hui dans le montage de dossiers chez Absiskey. Passionnée par la finance d’entreprises, elle obtient son Master en Ingénierie Financière et Innovation en Finance à l’Ecole de Commerce de Clermont-Ferrand. Ancienne Chef de projet en financement de PME et possédant une expérience en banque d’affaires, Marina a des appétences pour les nouvelles technologies et les sciences, pour le relationnel humain et l’aide à autrui, les projets et les idées qui permettraient de changer le monde et d’améliorer la condition humaine.
Active, ambitieuse, large d’esprit et persévérante, Marina a toujours la volonté d’aller au-delà des limites et considère que l’innovation devrait avant tout être responsable, se concentrer sur ne pas nuire, en se focalisant sur les impacts négatifs que pourrait avoir la société sur l’environnement.

Bandes top
MARCHAND Sylvain

Sylvain
Marchand

Responsable des Systèmes d’Informations

« Le gras c’est la vie » Karadoc

BTS Informatique de Gestion

Après une expérience de 2 ans en tant que Technicien HP puis de 3 ans en tant que technicien Informatique pour un groupe spécialisé dans la puériculture, Sylvain a intégré une société de services (SSII) pendant 7 ans en évoluant vers le poste d’Administrateur Systèmes et Réseaux,
Ce qui le motive au quotidien : trouver de nouvelles solutions informatiques afin de répondre aux besoins et proposer des améliorations aux utilisateurs !

Bandes top
L’HERITIER Cécile

Cécile
L'Héritier

Consultante en Montage de Projets

“Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep.” Scott Adams

Ingénieur généraliste – INSA Lyon
Doctorat en Informatique – IMT Mines Ales / Université de Nîmes

Après une première expérience dans le monde académique en tant qu’ingénieur de recherche puis avec un doctorat en informatique, Cécile a choisi d’élargir ses horizons scientifiques et d’évoluer vers le conseil en financement de l’innovation et de la R&D. Après avoir travaillé sur les dispositifs de financement indirects (CIR), elle a rejoint en 2022 Absiskey et l’équipe de conseil en montage de projets collaboratifs et aides directes. Curieuse de nature, c’est avec l’envie de découvrir de nouveaux sujets techniques et de mettre au service de ses clients sa connaissance des dispositifs de l’écosystème R&D&I qu’elle entreprend cette aventure.

Bandes top
GUERITAULT Poema

Poéma
Gueritault

Gestionnaire Administratif et Financier

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. » Jacques BREL.

Licence Accueil, e-commerce & tourisme – ESTHUA Angers

Après un parcours littéraire, Poéma s’est orientée vers le tourisme afin d’enrichir ses connaissances linguistiques. Force de connaissances et d’apprentissage elle a enchaîné les emplois étudiants, lui assurant aujourd’hui une certaine « autonomie professionnelle ».  À la suite de son diplôme, Poéma s’est orientée vers Absiskey à Angers et découvre le monde de la recherche et de l’innovation avec curiosité et envie. Passionnée de cinéma et de sport, Poéma cherche avant tout un moyen de s’exprimer et de se dépasser, car il n’existe aucune limite que nous ne pouvons franchir !

Bandes top
GRABAREK Radek

Radek
Grabarek

Consultant & Communication Expert

"I’d like to die on Mars, just not on landing" - Elon Musk

Master Degree in Sociology, SWPS University (2008)

Former IT journalist and mobile product manager in Barcelona startups. Fascinated by the cosmos, exploration of the universe and astronautics. Creator of the YouTube channel „We Need More Space” and two podcasts about space exploration. Organizer of space conferences all over Poland and speaker.
At Absiskey he works like a Swiss Army knife – created for a variety of special tasks. He creates websites, graphics, leaflets and logos, records and edits videos, organizes and conducts events

Bandes top
GATKOWSKA Martina

Martina
Gatkowska

Consultant and R&D/Innovation Call Expert, ESA Business Ambassador in Poland

“I find that the harder I work, the more luck I seem to have” - Thomas Jefferson"

PhD Student, Warsaw University
Master 2 degree Geography and Regional Studies, Warsaw University (2009)
Bachelor, English, Higher School of Linguistics, Warsaw (2012)
Post-Master Studies of Project Management and Commercialization, Leon Kozminski Academy, Warsaw (2012)

13 years experience in Space Sector and over 10 years experience in proposal preparation and project management. Martyna is an Earth Observation Expert, with scientific approach and business capabilities. She is sociable, hard-working and creative, ready to work arm in arm in order to bring the project to success. Since 2022 she is also playing the role of European Space Agency Business Ambassador, supporting companies from Poland to accelerate their innovation thanks to space technologies.

Bandes top
Tristan Férié

Tristan
Férié

CONSULTANT IN RESEARCH AND INNOVATION PROJECT COORDINATION

"Drinking coffee prevents you from sleeping. On the other hand, sleeping prevents you from drinking coffee" Philippe Geluck

BTS Computer Services for Organizations – ESARC EVOLUTION

Bachelor 3 IT Development – YNOV INGESUP

After a first part of his career in IT development, Tristan wanted to move to the other side of the creation prism, by accompanying innovative companies. Passionate about new technologies, naturally curious and a good listener, Tristan makes it a point of honor to give his best in all his consulting missions.

Bandes top
Tristan Férié

Tristan
Férié

CONSULTANT EN COORDINATION DE PROJETS DE RECHERCHE ET D'INNOVATION

« Boire du café empêche de dormir. Par contre dormir empêche de boire du café » Philippe Geluck

BTS Services Informatiques aux Organisations – ESARC EVOLUTION

Bachelor 3 Développement informatique – YNOV INGESUP

Après une première partie de carrière dans le développement informatique, Tristan a souhaité passer de l’autre côté du prisme de la création, en accompagnant les entreprises innovantes. Passionné par les nouvelles technologies, d’un naturel curieux et à l’écoute, Tristan met un point d’honneur à donner le meilleur de lui dans toutes ses missions de conseil.

Bandes top
Florence Fayn

Florence
Fayn

Research and Innovation Project Administrator

"The optimist laughs to forget; the pessimist forgets to laugh" Anonymous

Master 2 Management and Business Administration, Applied Corporate Management – IAE de Grenoble (2021)

Engineering degree in Advanced Mechanics – Sigma Clermont (2019)

Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles – Mathematics, Physics, Engineering Sciences/Physics, Engineering Sciences – Lycée Champollion, Grenoble (2014-2016)

After a first experience as a design engineer in the ski lift industry, Florence resumed her studies in Management and Business Administration before joining Absiskey in September 2021 as a Research and Innovation Project Administrator.

Bandes top
Florence Fayn

Florence
Fayn

Administrateur de Projets de Recherche et d'Innovation

"L’optimiste rit pour oublier ; le pessimiste oublie de rire" Anonyme

Master 2 Management et Administration des Entreprises, Parcours Applied Corporate Management – IAE de Grenoble (2021)

Diplôme d’ingénieur en Mécanique Avancée – Sigma Clermont (2019)

Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles – Mathématiques, Physique, Sciences de l’Ingénieur/Physique, Sciences de l’Ingénieur – Lycée Champollion, Grenoble (2014-2016)

Après une première expérience en tant qu’ingénieure d’études dans le domaine des remontées mécaniques, Florence a repris des études de  Management et Administration des Entreprises avant d’intégrer Absiskey en septembre 2021 sur le poste d’Administrateur de Projets de Recherche et d’Innovation.

Bandes top
Christelle Roc

Christelle
Roc

CONSULTANT IN RESEARCH AND INNOVATION PROJECT MANAGEMENT

"I never lose, I either win or I learn." Nelson Mandela

DUT in Marketing Techniques (1994)

After a multidisciplinary career in the insurance field, Christelle joined the Research & Innovation sector. Curious and passionate, Christelle joined the team of project management consultants.

Bandes top
Christelle Roc

Christelle
Roc

CONSULTANTE EN GESTION DE PROJETS DE RECHERCHE ET D'INNOVATION

"Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends." Nelson Mandela

DUT Techniques de Commercialisation (1994)

Après un parcours professionnel pluridisciplinaire dans le domaine des assurances, Christelle a rejoint le secteur de la Recherche & de l’innovation. Curieuse et passionnée, Christelle a intégré l’équipe de consultants en gestion de projets.

Bandes top
Bastien Debiève

Bastien
Debiève

Konsultant w zakresie koordynacji projektów współpracy

"Gdziekolwiek rośnie niebezpieczeństwo, tam rośnie to, co ratuje. Friedrich Hölderlin

Licencja 1 w dziedzinie nauk o ziemi i życiu (Uniwersytet w Besançon) 2011
Literackie zajęcia przygotowawcze (Uniwersytet w Besançon) 2012
Studia magisterskie z zakresu polityki i praktyki organizacji międzynarodowych (Sciences Po Grenoble) 2016 r.
Certyfikat kompetencji w zakresie oceny projektów międzynarodowych (Międzynarodowa Organizacja Pracy, Organizacja Narodów Zjednoczonych) 2020

Wyszkolony w zarządzaniu projektami humanitarnymi, Bastien pracował najpierw jako kierownik projektów i finansów w dziedzinie praw człowieka, niepełnosprawności i zrównoważonego rozwoju dla organizacji pozarządowych we Francji, Szwajcarii i Afryce.

Następnie zwrócił się w stronę doradztwa w poszukiwaniu finansowania europejskich projektów w zakresie innowacji i zrównoważonego rozwoju, zanim w 2021 roku został koordynatorem projektów w grupie Absiskey. Mówiąc po francusku, angielsku, niemiecku i hiszpańsku, pragnie rozwijać relacje łączące wiedzę, ciekawość i życzliwość we wspieraniu liderów projektów.

Bandes top
Bastien Debiève

Bastien
Debiève

Consultant in collaborative project coordination

"Wherever danger grows, there grows that which saves. Friedrich Hölderlin

Licence 1 in Earth Sciences and Life (University of Besançon) 2011
Literary preparatory class (University of Besançon) 2012
Master’s degree in International Organizations Policies and Practices (Sciences Po Grenoble) 2016
Certificate of Competence in International Project Evaluation (International Labour Organization, United Nations) 2020

Trained in humanitarian project management, Bastien first worked as a project and financial manager in the field of human rights, disability and sustainable development for NGOs in France, Switzerland and Africa.

He then turned to consulting in search of funding for European projects of innovation and sustainable development, then he became project coordinator for the Absiskey group in 2021. Speaking French, English, German and Spanish, he wishes to develop a relationship combining expertise, curiosity and benevolence in the accompaniment of project leaders.

Bandes top
Bastien Debiève

Bastien
Debiève

Consultant en coordination de projets collaboratifs

« Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve. » Friedrich Hölderlin

Licence 1 de Sciences et vie de la Terre (Université de Besançon) 2011
Classe préparatoire littéraire (Université de Besançon) 2012
Master Politiques et Pratiques des Organisations Internationales (Sciences Po Grenoble) 2016
Certificat de compétence en Evaluation de projets internationaux (International Labour Organisation, Nations Unies) 2020

Formé à la gestion de projets humanitaires, Bastien a d’abord travaillé en tant que chargé de projets et de gestion financière dans le domaine des droits humains, du handicap et du développement durable pour des ONG, en France, en Suisse et en Afrique.

Il s’est ensuite tourné vers les métiers du conseil en recherche de financements pour des projets européens d’innovation et de développement durable, puis il est devenu coordinateur de projets pour le groupe Absiskey en 2021. Parlant français, anglais, allemand et espagnol, il souhaite développer une relation mêlant expertise, curiosité et bienveillance dans l’accompagnement des porteurs de projets.

Bandes top
Mirelle Ter Veer

Mirelle
Ter Veer

Consultant in Project Management

"Be yourself - because everyone else is already taken." Oscar Wilde

Bachelor’s degree: Medical and Natural Sciences/Biophysics (2011) – Vrije Universiteit Amsterdam

Master : Neuroscience (2013) – Vrije Universiteit Amsterdam

PhD : Super-resolution microscopy and neuroscience (2016) – University of Bordeaux

With a scientific background (Ph.D. and post-doctorate), then an administrative background (Office and Project manager), Mirelle is a young professional who loves challenges, both in her private life (sports, Latin dance, personal development, planning of her numerous activities, etc.) and professionally.

She is originally from the Netherlands, but likes to think of herself as a global citizen because she enjoys working abroad, traveling and discovering different cultures and languages. His developed analytical skills allow him to adapt to any situation, to quickly recognize problems and to find their solutions. Being empathetic and trustworthy, she is able to quickly identify the possible concerns of her interlocutors, to communicate solutions in a benevolent way and to support the human being in the best way possible while adapting to the way each one functions. She is also very curious and eager to learn. His life motto: the sky is the limit!

Bandes top
Mirelle Ter Veer

Mirelle
Ter Veer

Consultante en Montage de projets

"Be yourself - because everyone else is already taken." Oscar Wilde

License : Sciences medicale et naturelles/Biophysique (2011) – Vrije Universiteit Amsterdam

Master : Neurosciences (2013) – Vrije Universiteit Amsterdam

Doctorat : Super-resolution microscopie et neurosciences (2016) – Universite de Bordeaux

Avec un parcours scientifique (doctorat et post-doctorat), puis administratif (Office and Project manager), Mirelle est une jeune professionnelle qui aime les défis, que ce soit dans sa vie privée (sport, danse latine, développement personnel, planification de ses nombreuses activités, etc.) ou professionnelle.

Elle est originaire des Pays-Bas, mais aime se considérer comme une citoyenne du monde car elle aime travailler à l’étranger, voyager et découvrir différentes cultures et langues. Ses capacités d’analyse développées lui permettent de s’adapter à toute situation, de reconnaître rapidement des problèmes et de trouver leurs solutions. Etant empathique et digne de confiance, elle arrive a cerner rapidement les éventuelles préoccupations de ses interlocuteurs, a communiquer de manière bienveillante les solutions et a soutenir au mieux l’être humain tout en s’adaptant au mode de fonctionnement de chacun(e). Elle est également très curieuse et a soif d’apprendre. Sa devise de vie: le ciel est la limite!

Bandes top
Théodulf Rousseau (PL)

Théodulf
Rousseau

Konsultant ds. rozwoju projektu

"Bez muzyki i tańca życie byłoby pomyłką. Friedrich Nietzsche

Licencjat z nauk ścisłych, kierunek fizyka i zastosowania, specjalność elektronika i automatyka sygnałowa (2006, Université Louis Pasteur – Strasbourg)

Magister fizyki, specjalizacja w zakresie mikro- i nanoelektroniki: elementy i systemy (2008, Université Louis Pasteur – Strasbourg)

Doktorat z fizyki, specjalność fotowoltaika organiczna (2011, Uniwersytet w Angers)

Théodulf uzyskał tytuł doktora fizyki w dziedzinie fotowoltaiki organicznej na Uniwersytecie w Angers. Po prawie 10 latach różnorodnego doświadczenia w badaniach podstawowych, przemysłowych R&D w MŚP/startupach, marketingu i waloryzacji technologii laboratoriów badawczych, Théodulf dołączył do Absiskey z entuzjazmem, aby oświecić i towarzyszyć procesowi innowacji klientów w zakresie finansowania publicznego.

Bandes top
Théodulf Rousseau (EN)

Théodulf
Rousseau

Consultant in Project Management

"Without music and dance, life would be a mistake." Friedrich Nietzsche

Bachelor’s degree in Science, with a specialization in Physics and Applications, Electronics and Signal Automation (2006, Université Louis Pasteur – Strasbourg)

Master of Science, Physics, Micro and Nano Electronics: components and systems (2008, Louis Pasteur University – Strasbourg)

D. in Physics, Specialty in Organic Photovoltaics (2011, University of Angers)

Théodulf holds a PhD in Physics, in the field of organic photovoltaics obtained at the University of Angers. After nearly 10 years of varied experience in fundamental research, industrial R&D in SMEs/startups, marketing and valorization of research laboratory technologies, Théodulf joined Absiskey with enthusiasm to enlighten and accompany the innovation process of clients in terms of public funding.

Bandes top
Théodulf Rousseau (FR)

Théodulf
Rousseau

Consultant en Montage de projets

"Sans la musique et la danse, la vie serait une erreur." Friedrich Nietzsche

Licence  Sciences, Mention Physique et Applications, Spécialité Electronique Signal Automatique (2006, Université Louis Pasteur – Strasbourg)

Master Sciences, Mention Physique, Spécialité Micro et Nano Electronique : composants et systèmes (2008, Université Louis Pasteur – Strasbourg)

Doctorat en Physique, Spécialité Photovoltaique Organique (2011, Université d’Angers)

Théodulf possède un doctorat en Physique, dans le domaine du photovoltaïque organique obtenu à l’Université d’Angers. Après près de 10 ans d’expérience variée en recherche fondamentale, en R&D industriel en PME/startup, en marketing et valorisation de technologies de laboratoire de recherche, Théodulf a rejoint Absiskey avec enthousiasme pour éclairer et accompagner les démarches d’innovation des clients en termes de montage et financements publics.

Bandes top
Ronan Maheu

Ronan
Maheu

Consultant in Coordination of Research and Innovation Projects

"Elegant as Celadon, Agile as Scaramouche, I warn you, dear Mirmydon, That at the end of the sending I touch!" Edmond de Rostand, Cyrano de Bergerac, I, 4, 1897

– Master 2 International Affairs – Sciences Po Rennes
– Master 2 Innovation and Management of Technologies – Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Entrepreneur and passionate about new technologies in an international context, Ronan is convinced that research and innovation are essential to face the great challenges of the century.

Coming from a background that makes multidisciplinarity a prerogative and an asset to understand all the underlying issues of projects, he has the ambition to put his skills at the service of research for companies and organizations.

Bandes top
Julie Lamy

Julie
Lamy

Project Manager

"The art of living consists of a subtle blend of letting go and holding on." Henri Lewis

– MASTER’S DEGREE ICN Business School (Nancy), majoring in Finance

Passionate about innovation and entrepreneurship, Julie has 15 years of experience in business coaching and financing. She began her career at Bpifrance as a financing business manager. At the age of 30, she decided to create her own consulting firm specialized in the strategy and optimization of financing for innovative companies. It has a perfect knowledge of the different aid and subsidy schemes, whether European, national or regional, as well as financial expertise in the search for financing adapted to the different stages of a company’s life. Julie was recently the General Manager of a digital startup that developed a BtoC marketplace based on advice between individuals. She benefits from an in-depth knowledge of the company and its various functions thanks to her professional career and a plural vision (from Bpifrance to the management of a startup through the creation of a specialized consulting firm).

Bandes top
Olivier Lee-Belotti

Olivier
Lee-Belotti

Business Developer

"The ordinary man is demanding with others. The exceptional man is demanding with himself" - Marcus Aurelius

Master in International Business

After a very formative commercial experience in a recruitment agency, Olivier chose to put his skills and positive energy at the service of tomorrow’s societal issues and to help innovative and responsible companies to be more responsible.

Bandes top
Clara Pawlack

Clara
Pawlak

Consultant in collaborative project management

"The world is a playground, every child knows that, but we end up forgetting that as we grow up."

– Master in Innovation Management – Grenoble IAE (major)
– Bachelor’s degree in economics and management – Corporate strategy, finance and accounting – Grenoble Alpes University
– Licence 1 History of Art – Grenoble Alpes University
– MOOC Innovation and Society – University of Grenoble Alpes – MOOC Creating innovative companies: from the idea to the start-up – University of Montpellier

Naturally curious, Clara has experienced several fields during her career: Real Estate Broker, WebTV Manager, Salesperson, Lab Manager… Fascinated by the future, she naturally chose the field of innovation through her studies and then by conducting consulting missions with local companies, mixing creativity sessions to come up with new concepts and HR recommendations to improve the employee experience. Also passionate about video games, she has created several content creation projects, exhibitions, books or collaborative events as a self-employed person.

Bandes top
Claire Le Brech

Claire
Le Brech

Consultant in Research and Innovation Project Management

"If you want to go fast, walk alone but if you want to go far, let's walk together" African proverb

– Ecole Supérieure de Commerce et de Management de Tours, specialization: Marketing of consumer products – ESCEM – (2003)

– DUT in Marketing Techniques – IUT of Angers (2000)

Her 16 years of experience in customer relations (adv – management, logistics, purchasing), have allowed Claire to develop her organizational skills.

Attached to human values, her functions as an internship and apprenticeship supervisor for nearly 8 years have also allowed her to strengthen her sense of listening and to cultivate benevolence at work.

With a very good interpersonal skills, his curiosity and his commitment allow him to carry out his missions successfully.

Bandes top
Olivier Lee-Belotti

Olivier
Lee-Belotti

Business Developer

"Zwykły człowiek jest wymagający wobec innych. Człowiek wyjątkowy jest wymagający wobec siebie" - Marek Aureliusz

Mistrz w biznesie międzynarodowym

Po bardzo formatywnym doświadczeniu handlowym w agencji rekrutacyjnej, Olivier zdecydował się wykorzystać swoje umiejętności i pozytywną energię w służbie przyszłym wyzwaniom społecznym i pomagać innowacyjnym i odpowiedzialnym firmom w byciu bardziej odpowiedzialnymi.

Bandes top
Olivier Lee-Belotti

Olivier
Lee-Belotti

Business Developer

« L’homme ordinaire est exigeant avec les autres. L’homme exceptionnel est exigeant avec lui-même » - Marc Aurèle

Master en Commerce International

Après une expérience commerciale très formatrice en cabinet de recrutement, Olivier a choisi de mettre ses compétences et son énergie positive au service des enjeux sociétaux de demain et d’aider les sociétés innovantes et responsables à l’être davantage.

Bandes top
Julie Lamy

Julie
Lamy

Kierownik projektu

"Sztuka życia to subtelna mieszanka odpuszczania i trzymania się. Henri Lewis

– Dyplom magisterski ICN Business School (Nancy), kierunek: finanse

Pasjonatka innowacji i przedsiębiorczości, Julie ma 15 lat doświadczenia w coachingu biznesowym i finansowaniu. Swoją karierę rozpoczęła w Bpifrance jako oficer finansowy. W wieku 30 lat postanowiła stworzyć własną firmę doradczą specjalizującą się w strategii i optymalizacji finansowania dla innowacyjnych firm. Posiada doskonałą znajomość różnych systemów pomocy i dotacji, zarówno europejskich, jak i krajowych czy regionalnych, a także wiedzę finansową w zakresie poszukiwania finansowania dostosowanego do różnych etapów życia przedsiębiorstwa. Julie była ostatnio dyrektorem zarządzającym cyfrowego startupu, który opracował rynek BtoC oparty na doradztwie między osobami fizycznymi. Dzięki swojemu wykształceniu zawodowemu i wielostronnej wizji (od Bpifrance po zarządzanie start-upem i tworzenie wyspecjalizowanej firmy konsultingowej) posiada dogłębną wiedzę na temat przedsiębiorstwa i jego poszczególnych funkcji.

Bandes top
Julie Lamy

Julie
Lamy

Chef de projets

« L’art de vivre consiste en un subtil mélange entre lâcher-prise et tenir bon. » Henri Lewis

– MASTER’S DEGREE ICN Business School (Nancy), dominante Finance

Passionnée d’innovation et d’entreprenariat, Julie a 15 ans d’expérience dans l’accompagnement et le financement d’entreprise. Elle a débuté sa carrière au sein de Bpifrance en tant que chargée d’affaires financement. A 30 ans, elle décide de créer son cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie et l’optimisation de financement d’entreprises innovantes. Elle dispose d’une parfaite connaissance des différents dispositifs d’aides et de subventions qu’ils soient européens, nationaux, régionaux, ainsi que de d’une expertise financière dans la recherche des financements adaptés aux différents stades de la vie d’une entreprise. Julie occupait dernièrement un poste de Directrice Générale d’une startup numérique ayant développé une marketplace BtoC basée sur le conseil entre particuliers. Elle bénéficie d’une connaissance approfondie de l’entreprise et de ses différentes fonctions grâce à son parcours professionnel et une vision plurielle (de Bpifrance à la direction d’une startup en passant par la création d’un cabinet de conseil spécialisé).

Bandes top
Clara Pawlack

Clara
Pawlak

Konsultant w zakresie wspólnego zarządzania projektami

"Świat jest placem zabaw, każde dziecko o tym wie, ale zapominasz o tym, gdy dorastasz.

– Master in Innovation Management – Grenoble IAE (kierunek)
– Licencjat z ekonomii i zarządzania – strategia korporacyjna, finanse i rachunkowość – Uniwersytet Grenoble Alpes
– Licencja 1 Historia sztuki – Uniwersytet Grenoble Alpes
– MOOC Innowacja i społeczeństwo – Uniwersytet Grenoble Alpes – MOOC Tworzenie innowacyjnych firm: od pomysłu do start-upu – Uniwersytet Montpellier

Z natury ciekawska, Clara doświadczyła kilku dziedzin podczas swojej kariery: pośrednik nieruchomości, kierownik WebTV, handlowy, kierownik laboratorium… Zafascynowana przyszłością, naturalnie wybrała dziedzinę innowacji poprzez studia, a następnie prowadząc misje konsultingowe z lokalnymi firmami, mieszając sesje kreatywności, aby wymyślić nowe koncepcje i zalecenia HR w celu poprawy doświadczenia pracowników. Pasjonatka gier wideo, stworzyła kilka projektów tworzenia treści, wystaw, książek lub wspólnych wydarzeń jako osoba pracująca na własny rachunek.

Bandes top
Clara Pawlack

Clara
Pawlak

Consultante en gestion de projets collaboratifs

« Le monde est un terrain de jeu, tous les enfants savent ça, mais on finit par l'oublier en grandissant. »

– Master Management de l’innovation – Grenoble IAE (major)
– Licence Economie-gestion parcours Stratégie d’entreprise, finance, comptabilité- Université Grenoble Alpes
– Licence 1 Histoire de l’art – Université Grenoble Alpes
– MOOC Innovation et Société – Université Grenoble Alpes – MOOC Création d’entreprises innovantes : de l’idée à la start-up – Université de Montpellier

Naturellement curieuse, Clara a expérimenté plusieurs domaines durant son parcours : Courtière en immobilier, Manager de WebTV, Commerciale, Lab Manager… Fascinée par le futur, elle a naturellement choisi le domaine de l’innovation au travers ses études puis en menant d’abord des missions de conseil auprès d’entreprises locales, mélangeant séances de créativité pour aboutir à de nouveaux concepts et préconisations RH pour améliorer l’expérience collaborateur. Par ailleurs passionnée de jeux vidéo, elle a créé plusieurs projets de création de contenu, exposition, livre ou événement collaboratif en auto-entrepreneure.

Bandes top
Claire Le Brech

Claire
Le Brech

Konsultant w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innowacyjnymi

"Jeśli chcesz iść szybko, idź sam, ale jeśli chcesz iść daleko, idź razem. afrykańskie przysłowie

– Ecole Supérieure de Commerce et de Management de Tours, specjalizacja: Marketing produktów konsumenckich – ESCEM – (2003)

– DUT z technik marketingowych – IUT w Angers (2000)

Jej 16-letnie doświadczenie w relacjach z klientami (adv – management, logistyka, zakupy) pozwoliło Claire rozwinąć umiejętności organizacyjne.

Przywiązana do wartości ludzkich, pełniona przez prawie 8 lat funkcja opiekuna szkoleń i praktyk zawodowych pozwoliła jej również wzmocnić zmysł słuchania i pielęgnować życzliwość w pracy.

Posiada bardzo dobre umiejętności interpersonalne, a ciekawość i zaangażowanie pozwalają mu z powodzeniem realizować misje.

Bandes top
Claire Le Brech

Claire
Le Brech

Consultante en Gestion de Projets de Recherche et d’Innovation

"Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux aller loin, marchons ensemble" Proverbe africain

– Ecole Supérieure de Commerce et de Management de Tours, spécialisation : Marketing des produits de grande consommation – ESCEM – (2003)

–  DUT Techniques de Commercialisation – IUT d’Angers (2000)

Ses 16 années d’expérience dans les métiers de la relation client (adv – gestion, logistique, achat), ont permis à Claire de développer son sens de l’organisation.

Attachée aux valeurs humaines, ses fonctions de maître de stage et d’apprentissage pendant près de 8 ans lui ont également permis de renforcer son sens de l’écoute et de cultiver la bienveillance au travail.

Disposant d’un très bon relationnel, sa curiosité et son engagement lui permettent de mener à bien ses missions.

Bandes top
Ronan Maheu

Ronan
Maheu

Konsultant w zakresie koordynacji projektów badawczych i innowacyjnych

"Elegancki jak Celadon, Zwinny jak Scaramouche, Ostrzegam cię, drogi Mirmydonie, Że na końcu wysyłki dotykam!". Edmond de Rostand, Cyrano de Bergerac, I, 4, 1897

– Master 2 Sprawy międzynarodowe – Sciences Po Rennes
– Master 2 Innowacje i zarządzanie technologiami – Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Przedsiębiorca i pasjonat nowych technologii w kontekście międzynarodowym, Ronan jest przekonany, że badania i innowacje są niezbędne, aby stawić czoła wielkim wyzwaniom stulecia.

Pochodząc ze środowiska, w którym multidyscyplinarność jest przywilejem i atutem pozwalającym zrozumieć wszystkie kwestie leżące u podstaw projektów, zamierza wykorzystać swoje umiejętności w badaniach dla firm i organizacji.

Bandes top
Ronan Maheu

Ronan
Maheu

Consultant en Coordination de Projets de Recherche et d'Innovation

« Elégant comme Céladon, Agile comme Scaramouche, Je vous préviens, cher Mirmydon, Qu'à la fin de l'envoi je touche ! » Edmond de Rostand, Cyrano de Bergerac, I, 4, 1897

– Master 2 Affaires Internationales – Sciences Po Rennes
– Master 2 Innovation et Management des Technologies – Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Entrepreneur et passionné par les nouvelles technologies dans un contexte international, Ronan est convaincu que la recherche et l’innovation sont primordiaux pour faire face aux grands défis du siècle.

Issu de formations faisant de la pluridisciplinarité une prérogative et un atout pour comprendre l’ensemble des enjeux sous-jacents des projets, il a l’ambition de mettre ses compétences au service de la recherche des entreprises et des organisations.

Bandes top
Matthieu Bosquet

Matthieu
Bosquet

Consultant in Coordination of Research and Innovation Projects

"You can accomplish anything in life if you have the courage to dream it, the intelligence to make it a realistic project, and the will to see it through." Sidney A. Friedman

 • INSA master in mechanical engineering (2006)
 • Joint qualification certificate of the metallurgy industry, management of innovative projects with the SélanC program via Angers Technôpole (2017)

Becoming an INSA engineer, with a generalist training and a mechanical specialization, allowed Matthieu to open many doors in various sectors of activity (automotive, printers for plastic cards, defense and submarines, heavy industry of aluminum and gas), always at the cutting edge of technology. The evolution from Methods & Industrialization Engineer to International Project Manager was not an end in itself.

A new diploma in the innovation development approach allowed him to quench his thirst for new knowledge, and opened a clear path to join the Absiskey team as a project coordination consultant.

In addition to these skills in technology and science, in human relations and in helping others, Matthieu is thirsty for challenges and new adventures. This immeasurable desire to surpass himself has led him, for 5 years, to discover our planet backpack, to get closer to local populations, to complete ultra-trails (UTMB, Diagonale des Fous) and Iron Man (long distance triathlon), to parachute jump or to fly in a paramotor. He will be able to put this professional, cultural and human wealth at the service of your company’s projects.

Bandes top
Matthieu Bosquet

Matthieu
Bosquet

Konsultant ds. koordynacji projektów badawczych i innowacyjnych

"Możesz osiągnąć w życiu wszystko, jeśli masz odwagę, by o tym marzyć, inteligencję, by uczynić z tego realistyczny projekt, i wolę, by doprowadzić go do końca". Sidney A. Friedman

 • INSA Master in Mechanical Engineering (2006)
 • Wspólne świadectwo kwalifikacji w dziedzinie metalurgii, zarządzanie innowacyjnymi projektami z programem SélanC przez Angers Technôpole (2017)

Uzyskanie tytułu inżyniera INSA, z wykształceniem ogólnym i specjalnością mechaniczną, pozwoliło Matthieu otworzyć wiele drzwi w różnych sektorach działalności (motoryzacja, drukarki kart plastikowych, obrona i łodzie podwodne, ciężkie aluminium i przemysł gazowy), zawsze w czołówce technologii. Ewolucja od inżyniera metod i industrializacji do kierownika projektów międzynarodowych nie była celem samym w sobie.

Nowy dyplom z zakresu procesu rozwoju innowacji zaspokoił jego głód nowej wiedzy i otworzył drogę do dołączenia do zespołu Absiskey jako konsultant ds. koordynacji projektów.

Oprócz zainteresowania technologią i nauką, relacjami międzyludzkimi i pomaganiem innym, Matthieu jest spragniony wyzwań i nowych przygód. Przez 5 lat to niezmierzone pragnienie przekraczania samego siebie doprowadziło go do odkrywania naszej planety z plecakiem, do zbliżenia się do lokalnej ludności, do ukończenia ultra-trails (UTMB, Diagonale des Fous) i Iron Man (triathlon długodystansowy), do skoku ze spadochronem lub do lotu na motolotni. Będzie on mógł wykorzystać to bogactwo zawodowe, kulturowe i ludzkie w służbie projektów Państwa firmy.

Bandes top
Matthieu Bosquet

Matthieu
Bosquet

Consultant en Coordination de projets de recherche et d'innovation

"Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le rêver, l'intelligence d'en faire un projet réaliste, et la volonté de voir ce projet mené à bien." Sidney A. Friedman

 • Ingénieur INSA master en ingénierie mécanique (2006)
 • Certificat de qualification paritaire de la métallurgie, management de projets innovants avec le programme SélanC via Angers Technôpole (2017)

Devenir ingénieur INSA, avec une formation généraliste et une spécialité mécanique, a permis à Matthieu de s’ouvrir de nombreuses portes dans des secteurs d’activités variés (automobile, imprimantes pour carte plastiques, défense et sous-marins, industrie lourde de l’aluminium et des gaz), toujours à la pointe de la technologie. L’évolution d’ingénieur méthodes & industrialisation à chef de projets à l’international n’était pas une fin en soi.

Un nouveau diplôme dans la démarche du développement de l’innovation permettait d’assouvir sa soif de nouvelles connaissances, entrouvrit un chemin tout tracé pour intégrer les équipes d’Absiskey en tant que consultant en coordination de projets.

En plus de ces appétences pour les technologies et les sciences, pour le relationnel humain et l’aide à autrui, Matthieu a soif de défis et de nouvelles aventures. Cette envie incommensurable de se dépasser, l’a mené, pendant 5 ans, à découvrir notre planète sac au dos, au plus proche des populations locales, à réaliser des ultra-trails (UTMB, Diagonale des Fous) et des Iron Man (Triathlon longue distance), à sauter en parachute ou à voler en paramoteur. Il saura mettre cette richesse professionnelle, culturelle et humaine au service des projets de votre entreprise.

Bandes top
Edi Ngoma

Edi
Ngoma

Business Developer

« Si l'homme a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'il ne parle." Confucius

Master 2 – Cycle de Management Spécialisé (CMS) en ingénierie d’affaires internationales (ISG Paris)

Master 1 – Management des Organisations (Université d’Angers)

Licence – Administration Économique et Sociale (Université d’Angers)

Après son expérience dans le commerce international, c’est dans la vente complexe en cycle long qu’Edi a eu ses premiers faits d’arme. Il a d’abord mis ses talents au service du business development de starts-up et cabinets de conseil à haut potentiel, puis il affina ses compétences pendant 4 ans dans le domaine de la Data. Doté d’une empathie naturelle et d’une bonne capacité d’adaptation, il décida de se lancer un nouveau challenge : aider les entreprises à être toujours plus innovantes.

Bandes top
Edi Ngoma

Edi
Ngoma

Business Developer

« Si l'homme a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'il ne parle." Confucius

Master 2 – Cycle de Management Spécialisé (CMS) en ingénierie d’affaires internationales (ISG Paris)

Master 1 – Management des Organisations (Université d’Angers)

Licence – Administration Économique et Sociale (Université d’Angers)

Après son expérience dans le commerce international, c’est dans la vente complexe en cycle long qu’Edi a eu ses premiers faits d’arme. Il a d’abord mis ses talents au service du business development de starts-up et cabinets de conseil à haut potentiel, puis il affina ses compétences pendant 4 ans dans le domaine de la Data. Doté d’une empathie naturelle et d’une bonne capacité d’adaptation, il décida de se lancer un nouveau challenge : aider les entreprises à être toujours plus innovantes.

Bandes top
Edi Ngoma

Edi
Ngoma

Business Developer

"If a man has two ears and a mouth, it is to listen twice as much as he speaks." Confucius

Master 2 – Specialized Management Cycle (CMS) in International Business Engineering (ISG Paris)

Master 1 – Management of Organizations (University of Angers)

Licence – Economic and Social Administration (University of Angers)

After his experience in international trade, it was in the complex long cycle sales that Edi had his first experience. He first used his skills in the business development of high-potential start-ups and consulting firms, then he honed his skills for 4 years in the Data field. Endowed with a natural empathy and a good ability to adapt, he decided to take on a new challenge: helping companies to be ever more innovative.

Bandes top
Anna Mironczuk

Anna
Mironczuk

Technical Consultant

"Well done is far better than well said." Benjamin Franklin

Master in Cartography – University of Warsaw (2010)

Anna has nearly 10 years of professional experience. She is a specialist in geographic information systems (GIS) and remote sensing. For 9 years, she worked in the research institute where she was responsible for GIS analysis, satellite data processing, automated land use classification, graphic design. She has extensive experience working with GIS software.
She has participated in national and international conferences where she presented the results of her research. She is author and co-author of posters and publications in international and Polish journals.
Previously, for a short period of time, she worked in a publishing house where she edited digital tourist maps. Currently, Anna works as a technical consultant at Kapitech Ltd. Anna is mainly responsible for the implementation of European projects (H2020, ESA, Climate-KIC) in the fields of satellite technologies, space information and climate change, as well as the participation in the active support of start-ups in building new technologies and developing business plans. She is also responsible for communication and dissemination activities in various projects.

Bandes top
Damian Olszewski

Damian
Olszewski

Consultant

"Virtue is the middle ground between two vices" Aristotle

Master’s degree in geoinformatics and remote sensing – University of Warsaw (2017)

Damian works as a consultant at Absiskey Polska. He has extensive knowledge of geoinformatics, cartography, and remote sensing. For more than 4 years, he has specialized in working on projects for the European Space Agency, the European Commission and research and development projects in the space sector. He was responsible for coordinating projects where he organized information sessions and workshops on the use of satellite data, as well as contact with users who wished to expand their knowledge through the services of the Copernicus program. He was responsible for managing and mentoring in both the SpaceUP BSA accelerator program and Copernicus Hackatons Polska. Damian provides support in the area of EO data and the use of processing tools, he is also an expert in the area of Corine land cover, with a particular focus on Copernicus land monitoring services. At Kapitech, Damian is responsible for co-leading projects implemented under EU, ESA, Climate-KIC and other programs. It also supports new customers in the field of satellite technology. Currently, he is expanding his knowledge gained at the state science institute with companies and commercial H2020 projects.

Bandes top
Pawel Kwiatkowski

Pawel
Kwiatkowski

Absiskey Polska Manager

"There is always a clear sky on the other side of the clouds" Éric-Emmanuel Schmitt

MSc. Ing. in Geoinformatics, Warsaw Military Technical Academy, Department of Geodesy and Cartography (2006)

Pawel is a geologist, a geoinformatics specialist, a tourist and a born optimist. He has over 14 years of professional experience in the field of geoinformation and remote sensing. He started his first job at the Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences, in the Department of Seismology. For many years, he was associated with a company creating digital maps for car navigation systems and Google maps. In recent years he has worked at the Research Institute, taking the first steps in the coordination of R&D projects at European level, in the field of sustainable transport, satellite technologies, space information and navigation systems. He currently leads Absiskey Polska, which is part of Absiskey since 2019.

Bandes top
Anna Mironczuk

Anna
Mironczuk

Konsultant techniczny

"Dobrze zrobione jest o wiele lepsze niż dobrze powiedziane". Benjamin Franklin

Magister kartografii – Uniwersytet Warszawski (2010)

Anna ma prawie 10-letnie doświadczenie zawodowe. Jest specjalistką od systemów informacji geograficznej (GIS) i teledetekcji. Przez 9 lat pracowała w instytucie badawczym, gdzie zajmowała się analizą GIS, przetwarzaniem danych satelitarnych, automatyczną klasyfikacją użytkowania gruntów, projektowaniem graficznym. Posiada duże doświadczenie w pracy z oprogramowaniem GIS.
Brała udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, gdzie prezentowała wyniki swoich badań. Jest autorką i współautorką plakatów oraz publikacji w czasopismach międzynarodowych i polskich.
Wcześniej, przez krótki okres, pracowała w wydawnictwie, gdzie zajmowała się redagowaniem cyfrowych map turystycznych. Obecnie Anna pracuje jako konsultant techniczny w firmie Kapitech Ltd. Anna jest głównie odpowiedzialna za realizację projektów europejskich (H2020, ESA, Climate-KIC) w zakresie technologii satelitarnych, informacji kosmicznej i zmian klimatu, a także uczestniczy w aktywnym wspieraniu start-upów w budowaniu nowych technologii i opracowywaniu planów biznesowych. Jest również odpowiedzialna za działania komunikacyjne i upowszechniające w różnych projektach.

Bandes top
Anna Mironczuk

Anna
Mironczuk

Technical Consultant

"Bien fait est bien mieux que bien dit." Benjamin Franklin

Master en cartographie – Université de Varsovie (2010)

Anna a près de 10 ans d’expérience professionnelle. Elle est spécialiste des systèmes d’information géographique (SIG) et de la télédétection. Pendant 9 ans, elle a travaillé dans l’institut de recherche où elle était responsable de l’analyse SIG, du traitement des données satellites, de la classification automatisée de l’occupation des sols, de la conception graphique. Elle a une grande expérience du travail avec les logiciels SIG.
Elle a participé à des conférences nationales et internationales où elle a présenté les résultats de ses recherches. Elle est auteur et co-auteur de posters et de publications dans des revues internationales et polonaises.
Auparavant, pendant une courte période, elle a travaillé dans une maison d’édition où elle a édité des cartes touristiques numériques. Actuellement, Anna travaille comme consultante technique chez Kapitech Ltd. Anna est principalement responsable de la mise en œuvre des projets européens (H2020, ESA, Climate-KIC) dans les domaines des technologies satellitaires, de l’information spatiale et du changement climatique, ainsi que de la participation au soutien actif des start-ups dans la construction de nouvelles technologies et l’élaboration de plans d’affaires. Elle est également responsable des activités de communication et de diffusion dans différents projets.

Bandes top
Damian Olszewski

Damian
Olszewski

Konsultant

"Cnota jest środkiem między dwiema wadami" Arystoteles.

Studia magisterskie z zakresu geoinformatyki i teledetekcji – Uniwersytet Warszawski (2017)

Damian pracuje jako konsultant w firmie Absiskey Polska. Posiada gruntowną wiedzę z zakresu geoinformatyki, kartografii i teledetekcji. Od ponad 4 lat specjalizuje się w pracy nad projektami dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Europejskiej oraz projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze kosmicznym. Był odpowiedzialny za koordynację projektów, w ramach których organizował sesje informacyjne i warsztaty dotyczące wykorzystania danych satelitarnych, a także kontaktował się z użytkownikami chcącymi poszerzyć swoją wiedzę dzięki usługom programu Copernicus. Był odpowiedzialny za zarządzanie i mentoring zarówno w programie akceleracyjnym SpaceUP BSA, jak i Copernicus Hackatons Polska. Damian zapewnia wsparcie w zakresie danych EO i wykorzystania narzędzi przetwarzania, jest ekspertem w zakresie pokrycia terenu Corine, ze szczególnym uwzględnieniem usług monitoringu terenu Copernicus. W Kapitech Damian jest odpowiedzialny za współprowadzenie projektów realizowanych w ramach programów UE, ESA, Climate-KIC i innych. Wspiera również nowych klientów w zakresie technologii satelitarnych. Obecnie poszerza wiedzę zdobytą w Państwowym Instytucie Naukowym o firmy i komercyjne projekty H2020.

Bandes top
Damian Olszewski

Damian
Olszewski

Consultant

"La vertu est le juste milieu entre deux vices" Aristote

Master en géoinformatique et télédétection – Université de Varsovie (2017)

Damian travaille comme consultant chez Absiskey Polska. Il a une connaissance approfondie de la géoinformatique, de la cartographie et de la télédétection. Depuis plus de 4 ans, il s’est spécialisé dans le travail sur des projets de l’Agence spatiale européenne, de la Commission européenne et des projets de recherche et développement dans le secteur spatial. Il a été responsable de la coordination de projets dans le cadre desquels il a organisé des sessions d’information et des ateliers sur l’utilisation des données satellitaires, ainsi que du contact avec les utilisateurs qui souhaitaient étendre leurs connaissances grâce aux services du programme Copernicus. Il était responsable de la gestion et du mentorat dans les deux éditions du programme d’accélération SpaceUP BSA et de Copernicus Hackatons Polska. Damian apporte son soutien dans le domaine des données d’OT et de l’utilisation des outils de traitement, il est également expert dans le domaine de la couverture terrestre Corine, avec un accent particulier sur les services de surveillance terrestre de Copernicus. À Kapitech, Damian est responsable de la co-conduite de projets mis en œuvre dans le cadre de programmes de l’UE, de l’ESA, de Climat-KIC et d’autres programmes. Il apporte également son soutien à de nouveaux clients dans le domaine de la technologie des satellites. Actuellement, il élargit ses connaissances acquises à l’institut scientifique d’État avec des entreprises et des projets commerciaux H2020.

Bandes top
Paweł Kwiatkowski

Pawel
Kwiatkowski

Absiskey Polska Manager

"Po drugiej stronie chmur zawsze jest czyste niebo" Éric-Emmanuel Schmitt

MSc. inż. w Geoinformatyce, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Geodezji i Kartografii (2006)

Paweł to geolog, geoinformatyk, turysta i urodzony optymista. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie geoinformacji i teledetekcji. Pierwszą pracę podjął w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, w Zakładzie Sejsmologii. Przez wiele lat był związany z firmą, która tworzyła mapy cyfrowe dla systemów nawigacji samochodowej i map Google. W ostatnich latach pracował w Instytucie Badawczym, podejmując pierwsze kroki w koordynacji projektów badawczo-rozwojowych na poziomie europejskim w dziedzinie zrównoważonego transportu, technologii satelitarnych, systemów informacji kosmicznej i nawigacji. Obecnie kieruje spółką Absiskey Polska, która od 2019 roku jest częścią Absiskey.

Bandes top
Pawel Kwiatkowski

Pawel
Kwiatkowski

Absiskey Polska Manager

"Il y a toujours un ciel clair de l'autre côté des nuages" Éric-Emmanuel Schmitt

MSc. Ing. en géoinformatique, Académie technique militaire de Varsovie, Département de géodésie et de cartographie (2006)

Pawel est un géologue, un spécialiste de la géoinformatique, un touriste et un optimiste né. Il a plus de 14 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la géoinformation et de la télédétection. Il a commencé son premier emploi à l’Institut de géophysique de l’Académie polonaise des sciences, au département de sismologie. Pendant de nombreuses années, il a été associé à une entreprise créant des cartes numériques pour les systèmes de navigation automobile et Google maps. Ces dernières années, il a travaillé à l’Institut de recherche, faisant les premiers pas dans la coordination de projets de R&D au niveau européen, dans le domaine des transports durables, des technologies satellitaires, des informations spatiales et des systèmes de navigation. Il dirige actuellement Absiskey Polska, qui fait partie d’Absiskey depuis 2019.

Bandes top
Roxanne Lagardère

Roxanne
Lagardère

Kierownik studiów

"Żyj tak, jakbyś miał jutro umrzeć. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie". Gandhi

 • Master II – Komunikacja marketingowa – INSEEC Bordeaux (2011)
 • Hypokhâgne i khâgne (2007)

Po wspaniałym doświadczeniu jako oficer ds. komunikacji w dwóch spółdzielniach przedsiębiorców, Roxanne dołączyła do Absiskey jako kierownik biura w Bordeaux.
Ciekawa wszystkiego, kreatywna i wszechstronna, Roxanne szuka wyzwań i wykorzystuje szanse. Ze swoim entuzjazmem i analitycznym umysłem lubi pracować w zespole, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla każdej sytuacji.
Jego przekonania na rzecz społeczeństwa, które szanuje zarówno środowisko naturalne, jak i człowieka, są stałą motywacją.

Bandes top
Roxanne Lagardère

Roxanne
Lagardère

In charge of studies

"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Gandhi

 • Master II – Marketing Communication – INSEEC Bordeaux (2011)
 • Hypokhâgne and khâgne (2007)

After a great experience as a communication officer in two entrepreneurial cooperatives, Roxanne joined Absiskey as office manager of the Bordeaux site.
Curious about everything, creative and versatile, Roxanne seeks out challenges and seizes opportunities. With her enthusiasm and her analytical mind, she likes to bring the best solution to each situation within a team.
His convictions in favor of a society respectful of the environment and of human beings are a permanent motivation.

Bandes top
Roxanne Lagardère

Roxanne
Lagardère

Chargée d'études

"Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours " Gandhi

 • Master II – Marketing Communication – INSEEC Bordeaux (2011)
 • Hypokhâgne et khâgne (2007)

Après une belle expérience de chargée de communication au sein de deux coopératives d’entrepreneur.e.s, Roxanne a intégré Absiskey comme office manager du site de Bordeaux.
Curieuse de tout, créative et polyvalente, Roxanne recherche les défis et saisit les opportunités. C’est avec enthousiasme et son esprit d’analyse qu’elle aime, au sein d’une équipe, apporter la meilleure solution à chaque situation.
Ses convictions en faveur d’une société respectueuse de l’environnement comme des humains sont une motivation permanente.

Bandes top
Américo Brajal

Américo
Brajal

Konsultant w zakresie koordynacji projektów współpracy / Ekspert Ewaluator

"Szaleństwo to robienie w kółko tego samego i oczekiwanie innego rezultatu" Albert Einstein

 • Inżynier Centrale Supélec
 • Elektronika i komunikacja cyfrowa (1991)

Américo ma ponad 20 lat doświadczenia jako inżynier ds. badań i rozwoju oraz kierownik projektów (Philips,…). Uczestniczył w około dziesięciu projektach współpracy i posiada wiedzę naukową (ponad dziesięć artykułów i dwadzieścia patentów) oraz technologiczną (redaktor normy europejskiej, udział w CES i IBC…) w zakresie ICT. Od prawie 20 lat stale współpracuje z komisjami oceniającymi (ponad 200 ocenionych akt). W ramach Absiskey doradza klientom w zakresie organizacji i finansowania innowacji, w szczególności poprzez tworzenie krajowych i europejskich projektów współpracy.

Bandes top
Américo Brajal

Américo
Brajal

Consultant in Collaborative Project Coordination / Expert Evaluator

"Insanity is doing the same thing over and over and expecting a different result" Albert Einstein

 • Engineer Centrale Supélec
 • Electronics and digital communications (1991)

Américo has more than 20 years of experience as an R&D engineer and project manager (Philips,…). He has been involved in a dozen collaborative projects and has scientific (more than ten articles and twenty patents) and technological (editor of a European standard, participation in CES and IBC…) expertise in ICT. He has been involved with evaluation committees for almost 20 years on a continuous basis (more than 200 files appraised). Within Absiskey, he advises clients on the organization and financing of innovation, particularly through the setting up of national and European collaborative projects.

Bandes top
Américo Brajal

Américo
Brajal

Consultant en Coordination de Projets Collaboratifs / Expert Evaluateur

"La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent" Albert Einstein

 • Ingénieur Centrale Supélec
 • Électronique et communications numériques (1991)

Américo a plus de 20 ans d’expérience en tant qu’ingénieur R&D chef de projet (Philips,…). Il a été impliqué dans une dizaine de projets collaboratifs et possède une expertise scientifique (plus de dix articles et vingt brevets) et technologique (éditeur d’une norme européenne, participation au CES et IBC…) dans les TIC. Il intervient auprès de comités d’évaluation depuis presque 20 ans en continu (plus de 200 dossiers expertisés). Au sein d’Absiskey, il conseille les clients pour l’organisation et le financement de l’innovation, notamment à travers le montage de projets collaboratifs nationaux et européens.

Bandes top
Jean-Christophe Bajoit

Jean-Christophe
Bajoit

Kierownik projektu

"To jest niesłychane!"... To jest niesamowite!... To jest niesamowite!... Pomyśleć, że za kilka minut albo będziemy stąpać po podłodze Księżyca, albo wszyscy będziemy martwi. To cudowne!..." Hergé

 • Inżynier z Institut Supérieur Industriel de Bruxelles z wyróżnieniem (1987)
 • MBA z Uniwersytetu Paris Dauphine i Uniwersytetu Montrealskiego z wyróżnieniem (2003)
 • CESA, specjalizacja marketingowa w HEC (2006)

Jean-Christophe ma ponad 20-letnie doświadczenie operacyjne w branży. Jako ekspert Lean zarządzał kilkoma filiami dużych grup, takich jak Thomson, Schneider Electric, Plastic Omnium i Vinci. Pasjonat innowacji, stworzył własną firmę konsultingową w 2015 roku, zanim dołączył do Capital High Tech, aby przyczynić się do jej wpływu i rozwoju. Doświadczony w wielu dziedzinach, takich jak motoryzacja, materiały kompozytowe, elektronika użytkowa i profesjonalna, infrastruktura sygnalizacji drogowej, Jean-Christophe rozwinął swoją wiedzę w sektorze ITS (Inteligentne Systemy Transportowe). Jean-Christophe przeprowadza badania rynku imożliwości wdrożenia innowacyjnych technologii oraz wspiera MŚP w zakresie strategii i organizacji przemysłowej. Koordynuje i uczestniczy w tworzeniu wspólnych francuskich i europejskich projektów badawczo-rozwojowych. Prowadzi również misje wsparcia dla władz lokalnych w zakresie pomocy w zarządzaniu projektami i koordynacji sektora przemysłowego. Mówi po francusku, angielsku i hiszpańsku. Ostatnio Jean-Christophe został powołany przez BPI na eksperta ds. diagnozy wzrostu.

Bandes top
Jean-Christophe Bajoit

Jean-Christophe
Bajoit

Project Manager

"It is unheard of!... It is prodigious!... It is incredible!... To think that in a few minutes, either we will walk on the ground of the Moon, or we will all be dead. It's wonderful!..." Hergé

 • Engineer from the Institut Supérieur Industriel de Bruxelles with Distinction (1987)
 • MBA from the University of Paris Dauphine and the University of Montreal with honors (2003)
 • CESA, marketing specialization at HEC (2006)

Jean-Christophe has over 20 years of operational experience in the industry. As a Lean expert, he has managed several subsidiaries of major groups such as Thomson, Schneider Electric, Plastic Omnium and Vinci. Passionate about innovation, he created his own consulting business in 2015 before joining Capital High Tech to contribute to its influence and development. Experienced in many fields such as automotive, composite materials, consumer and professional electronics, road signalling infrastructures, Jean-Christophe has developed an expertise in the ITS (Intelligent Transportation Systems) sector. Jean-Christophe conducts market studies andopportunity studies for the deployment of innovative technologies and provides support to SMEs in the fields of industrial strategy and organization. It coordinates and participates in the setting up of collaborative French and European R&D projects. It also carries out support missions for local authorities in terms of project management assistance and industrial sector coordination. He speaks French, English and Spanish. Recently, Jean-Christophe was appointed as a growth diagnosis expert by the BPI.

Bandes top
Jean-Christophe Bajoit

Jean-Christophe
Bajoit

Chef de projets

“C’est inouï !... C’est prodigieux !... C’est incroyable !... Dire que dans quelques minutes, ou bien nous marcherons sur le sol de la Lune, ou bien nous serons tous morts. C’est merveilleux !...” Hergé

 • Ingénieur de l’Institut Supérieur Industriel de Bruxelles avec Distinction (1987)
 • Titulaire d’un MBA de l’Université Paris Dauphine et de l’université de Montréal Mention Très bien (2003)
 • CESA, spécialisation marketing à HEC (2006)

Jean-Christophe possède plus de 20 ans d’expérience opérationnelle dans l’industrie. Expert Lean, il a dirigé plusieurs filiales de grands Groupes tels que Thomson, Schneider Electric, Plastic Omnium et Vinci. Passionné d’innovation, il crée sa propre activité de conseil en 2015 avant de rejoindre Capital High Tech pour contribuer à son rayonnement et à son développement. Expérimenté dans de nombreux domaines tels que l’automobile, les matériaux composites, l’électronique grand public et professionnel, les infrastructures de signalisation routière, Jean-Christophe a développé une expertise dans le secteur ITS (Intelligent Transportation Systems). Jean-Christophe réalise des études de marchés et d’opportunités de déploiement de technologies innovantes et des missions d’accompagnement de PME/ETI dans les domaines stratégie et organisation industrielle. Il coordonne et participe au montage de projets collaboratifs R&D Français et Européens. Il réalise également des missions d’accompagnement auprès de collectivités territoriales en assistance à maîtrise d’ouvrage et en animation de filière industrielle. Il parle français, anglais et espagnol. Récemment, Jean-Christophe a été nommé expert en diagnostic croissance par la BPI.

Bandes top
Alexandre Piriou (PL)

Alexandre
Piriou

Konsultant w zakresie koordynacji projektów badawczych i innowacyjnych

"Spirala na zewnątrz, nie przestawaj". Maynard James Keenan

 • Inżynier dyplomowany – INP-Phelma, Grenoble (2003)
 • Doktorat z fizyki – Uniwersytet Genewski, Szwajcaria (2009)

Fizyk, ciekawski, pasjonat nauki i innowacji, Alexandre rozwijał się w świecie akademickim i przemysłowym, w dziedzinach multidyscyplinarnych. Nauczył się skutecznie komunikować z różnymi aktorami w różnych strukturach.

Po napisaniu pracy dyplomowej w Szwajcarii na temat mikroskopii tunelowej i badania materiałów nadprzewodzących w skali atomowej, pracował w strukturze mającej na celu stymulowanie współpracy w zakresie innowacji pomiędzy prywatnymi firmami i laboratoriami badawczymi. Następnie pracował w dziale badań i rozwoju w przemyśle, w Niemczech, w dziedzinie oprzyrządowania naukowego. Dołączył do Absiskey, aby wykorzystać swoje doświadczenie w służbie innowacji we Francji.

Bandes top
Alexandre Piriou (EN)

Alexandre
Piriou

Consultant in Coordination of Research and Innovation Projects

"Spiral out, keep going." Maynard James Keenan

 • Graduate engineer – INP-Phelma, Grenoble (2003)
 • PhD in Physics – University of Geneva, Switzerland (2009)

Physicist, curious, passionate about science and innovation, Alexandre has evolved in the academic and industrial worlds, in multidisciplinary fields. He has learned to communicate effectively with a variety of actors in a variety of structures.

After his thesis in Switzerland on the subject of scanning tunneling microscopy and the study of superconducting materials at the atomic scale, he worked in a structure whose aim was to stimulate collaborative innovation between private companies and research laboratories. He then worked in R&D in industry, in Germany, in the field of scientific instrumentation. He joined Absiskey to put his experience at the service of innovation in France.

Bandes top
Alexandre Piriou (FR)

Alexandre
Piriou

Consultant en Coordination de Projets de Recherche et d’Innovation

"Spiral out, keep going." Maynard James Keenan

 • Ingénieur diplômé – INP-Phelma, Grenoble (2003)
 • Docteur en Physique – Université de Genève, Suisse (2009)

Physicien, curieux, passionné de science et d’innovation, Alexandre a évolué dans les mondes académique et industriel, dans des domaines pluridisciplinaires. Il a appris à communiquer efficacement avec des acteurs variés, dans des structures diverses.

Après sa thèse en Suisse sur le thème de la microscopie à effet tunnel et l’étude à l’échelle atomique de matériaux supraconducteurs, il a travaillé dans une structure ayant pour but de stimuler l’innovation collaborative entre les entreprises privées et les laboratoires de recherche. Il a ensuite travaillé en R&D dans l’industrie, en Allemagne, dans le domaine de l’instrumentation scientifique. Il a rejoint Absiskey pour mettre son expérience au service de l’innovation en France.

Bandes top
Maxime Guibert

Maxime
Guibert

Urzędnik ds. badań

"Życie jest jak rower, trzeba ciągle iść do przodu, żeby nie stracić równowagi". Albert Einstein

 • Magister inżynierii projektów europejskich i międzynarodowych, Uniwersytet w Nantes (2012)

Maxime ma 8 lat doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu projektami badawczymi, zapewnianiu strategicznego wsparcia dla innowacyjnych projektów i prowadzeniu innowacyjnych ekosystemów.
Podczas swojego pierwszego doświadczenia w ramach klastra konkurencyjności Aerospace Valley (2012-2014), specjalizował się w innowacjach opartych na współpracy i nabył kulturę techniczną i przemysłową. Praca zespołowa, ciekawość i śmiałość to kluczowe wartości, które dają mu szczególny apetyt na tworzenie projektów europejskich. Na Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées towarzyszy naukowcom tworzącym europejskie projekty badawcze w zakresie koordynacji (2015-2016). W 2016 roku przejął odpowiedzialność za strategię innowacji w publicznym zakładzie przetwarzania odpadów, gdzie opracował ekosystem innowacji i kilka innowacyjnych projektów (2016-2018). Bazując na tych doświadczeniach, we wrześniu 2018 roku dołączył do Capital High Tech, a następnie w listopadzie 2019 roku do Absiskey.

Bandes top
Maxime Guibert

Maxime
Guibert

In charge of studies

"Life is like a bicycle, you have to move forward so you don't lose your balance." Albert Einstein

 • Master in European and international project engineering, University of Nantes (2012)

Maxime has 8 years of experience in setting up and managing research projects, providing strategic support for innovative projects, and leading innovative ecosystems.
During his first experience within the Aerospace Valley competitiveness cluster (2012-2014), he specialized in collaborative innovation and acquired a technical and industrial culture. Teamwork, curiosity and audacity are key values that give him a particular appetite for setting up European projects. At the Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, he accompanies researchers setting up European research projects in coordination (2015-2016). In 2016, he took responsibility for the innovation strategy of a public waste treatment facility, where he developed an innovation ecosystem and several innovative projects (2016-2018). With these experiences, he joined Capital High Tech in September 2018 and then Absiskey in November 2019.

Bandes top
Maxime Guibert

Maxime
Guibert

Chargé d'études

"La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre." Albert Einstein

 • Master en ingénierie de projets européens et internationaux, Université de Nantes (2012)

Maxime a 8 ans d’expérience en montage et gestion de projets de recherche, accompagnement stratégique de projets innovants, et animation d’écosystèmes innovants.
Lors de sa première expérience au sein du pôle de compétitivité Aerospace Valley (2012-2014), il se spécialise sur l’innovation collaborative et acquiert une culture technique et industrielle. Travail en équipe, curiosité et audace sont des valeurs clés qui lui donnent une appétence particulière pour le montage de projets européens. À l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, il accompagne les chercheurs montant des projets européens de recherche en coordination (2015-2016). En 2016, il prend la responsabilité de la stratégie d’innovation d’un établissement public de traitement des déchets, où il développe un écosystème d’innovation et plusieurs projets innovants (2016-2018). Fort de ces expériences, il rejoint Capital High Tech en septembre 2018 puis Absiskey en novembre 2019.

Bandes top
Yannick Ghiron

Yannick
Ghiron

Dyrektor ds. Misji

"Człowiek potrzebuje pasji, aby istnieć" Eric Tabarly

 • Inżynier ISAE (Ecole Superieure Aéronautique et de l’Espace) 87
 • MBA z Wyższej Szkoły Inżynierskiej (1988)

30 lat doświadczenia zawodowego w przemyśle lotniczym i konsultingowym: 16 lat w grupie SAFRAN na stanowiskach kierowniczych (Inżynieria, Produkcja, Łańcuch dostaw, Business Unit), Dyrektor Zarządzający Creuzet Aéronautique przez 4 lata (ETI z 1000 osób, 100 M€ obrotu, 3 zakłady przemysłowe, z czego 2 za granicą). Przez ostatnie 10 lat Associate Director w Capital High Tech, firmie doradczej zajmującej się innowacjami, na misjach strategicznych i rozwojowych. Yannick jest konsultantem zarejestrowanym w BPI France oraz trenerem certyfikowanym przez Komisję Europejską.

Bandes top
Yannick Ghiron

Yannick
Ghiron

Director of Missions

"Man needs passion to exist" Eric Tabarly

 • Engineer ISAE (Ecole Superieure Aéronautique et de l’Espace) 87
 • MBA from the College of Engineering (1988)

30 years of professional experience in the aerospace industry and consulting: 16 years within the SAFRAN group in operational management positions (Engineering, Production, Supply chain, Business Unit), Managing Director of Creuzet Aéronautique for 4 years (ETI of 1,000 people, 100 M€ of turnover, 3 industrial sites including 2 abroad) For 10 years, Associate Director of Capital High Tech, an innovation consulting firm, on strategy and development missions. Yannick is a consultant registered with BPI France and a coach certified by the European Commission.

Bandes top
Yannick Ghiron

Yannick
Ghiron

Directeur de Missions

"L'Homme a besoin de passion pour exister" Éric Tabarly

 • Ingénieur ISAE (Ecole Superieure Aéronautique et de l’Espace) 87
 • MBA du Collège des ingénieurs (1988)

30 ans d’expérience professionnelle dans l’industrie Aérospatiale et le conseil : 16 ans au sein du groupe SAFRAN dans des postes de directions opérationnelles (Ingénierie, Production, Supply chain, Buisness Unit), Directeur général de Creuzet Aéronautique pendant 4 ans (ETI de 1 000 personnes, 100 M€ de CA, 3 sites industriels dont 2 à l’étranger). Depuis 10 ans, directeur Associé de Capital High Tech société de conseil en Innovation sur des missions de stratégie et de développement. Yannick est consultant référencé auprès de BPI France et coach certifié par la commission Européenne.

Bandes top
Florence Ghiron

Florence
Ghiron

Dyrektor Zarządzający - Partner

"Nie wiedzieli, że to niemożliwe, więc to zrobili". Mark Twain

 • Inżynier ISAE – École Superieure Aéronautique et de l’Espace (1988)
 • MBA z Imperial College (1989)

Po 10 latach pracy w BERTIN Technologies jako szef działu „Technology Management”, Florence stworzyła WSL, pierwszy inkubator dedykowany branży kosmicznej, uznany za najlepszy europejski inkubator w 2008 roku. W 2004 roku stworzyła Capital High Tech, firmę doradczą w zakresie innowacji. Florence specjalizuje się w programach R&D dotyczących zastosowań satelitarnych i inteligentnego transportu. Przez pięć lat była członkiem Grupy Doradczej Komisji Europejskiej ds. Przestrzeni Kosmicznej, pełniła funkcję koordynatora klastra Dolina Lotnicza oraz prezesa klastra TOPOS. Pod kierownictwem Florence’a, Capital High Tech dokonał postępu we wszystkich obszarach innowacji z 10 inżynierami konsultantami, stworzył filię w Polsce w 2014 roku i dołączył do grupy Absiskey w 2019 roku.

Bandes top
Florence Ghiron

Florence
Ghiron

Managing Director - Partner

"They didn't know it was impossible so they did it." Mark Twain

 • Engineer ISAE – École Superieure Aéronautique et de l’Espace (1988)
 • MBA from Imperial College (1989)

After 10 years at BERTIN Technologies as head of the „Technology Management” department, Florence created WSL, the first incubator dedicated to space, elected best European incubator in 2008. In 2004, she created Capital High Tech, an innovation consulting firm. Florence specializes in R&D programs on satellite applications and intelligent transportation. Member of the „Space Advisory Group” of the European Commission for 5 years, she was animator of the Aerospace Valley pole and president of the TOPOS cluster. Under Florence’s leadership, Capital High Tech has progressed in all areas of innovation with its 10 consulting engineers, created a subsidiary in Poland in 2014 and joined the Absiskey group in 2019.

Bandes top
Florence Ghiron

Florence
Ghiron

Directrice Générale Déléguée - Associée

"Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait." Mark Twain

 • Ingénieur ISAE – École Superieure Aéronautique et de l’Espace (1988)
 • MBA de l’Imperial College (1989)

Après 10 ans chez BERTIN Technologies comme responsable du département „Management des technologies”, Florence a créé WSL, le premier incubateur dédié au spatial, élu meilleur incubateur Européen en 2008. En 2004, elle crée Capital High Tech conseil en innovation. Florence se spécialise sur les programmes R&D sur les applications satellites et les transports intelligents. Membre du „Space Advisory Group” de la Commission Européenne pendant 5 ans, elle a été animatrice du pole Aérospace Valley et présidente du cluster TOPOS. Sous l’impulsion de Florence, Capital High Tech a progressé dans tous les domaines de l’innovation avec ses 10 ingénieurs-consultants, créé une filiale en Pologne en 2014 et rejoint le groupe Absiskey en 2019.

Bandes top
Nicola Gianinazzi

Nicola
Gianinazzi

Dyrektor Generalny i Handlowy - Partner

"Mówienie jest potrzebą, słuchanie jest sztuką". Goethe

 • Europejski certyfikat w zakresie sprzedaży business to business – Grenoble École de Management
  DESS w dziedzinie inżynierii zdrowia – Wydział Farmacji, Montpellier
 • Magister Inżynier Inżynierii Zdrowia – Wydział Farmacji, Montpellier

Były konsultant w zakresie finansowania badań i innowacji, Nicola od 2016 roku zarządza zespołem sprzedaży i jest odpowiedzialny za promocję i marketing usług Absiskey.
Nicola jest partnerem w Absiskey od 2002 roku.

Bandes top
Nicola Gianinazzi

Nicola
Gianinazzi

General and Commercial Director - Partner

"Talking is a need, listening is an art." Goethe

 • European certificate in business to business sales – Grenoble École de Management
  DESS in Health Engineering – Faculty of Pharmacy, Montpellier
 • Master Engineer in Health Engineering – Faculty of Pharmacy, Montpellier

A former consultant in Research and Innovation financing, Nicola has been managing the sales team since 2016 and is responsible for the promotion and marketing of Absiskey’s services.
Nicola has been a partner at Absiskey since 2002.

Bandes top
Nicola Gianinazzi

Nicola
Gianinazzi

Directeur Général et Commercial - Associé

"Parler est un besoin, écouter est un art." Goethe

 • European certificate in business to business sales – Grenoble École de Management
  DESS Ingénierie de la Santé – Faculté de Pharmacie, Montpellier
 • Ingénieur maître en Ingénierie de la Santé – Faculté de Pharmacie, Montpellier-

Ancien consultant en financement de la Recherche et de l’Innovation, Nicola manage depuis 2016 l’équipe commerciale et assure la promotion et la commercialisation des prestations et services d’Absiskey.
Nicola est associé chez Absiskey depuis 2002.

Bandes top
Dominique Garreau

Dominique
Garreau

Dyrektor administracyjny i finansowy - partner

"Od dawna chodzę po ścieżkach Ovalie, po bezgranicznym terytorium fanów rugby. To świat, w którym więcej się spotyka niż poznaje. Daniel Herrero

 • Licencjat zawodowy z rachunkowości i zarządzania administracyjnego

Dominique rozwinął wiele różnych umiejętności w wyniku wielu wzbogacających spotkań, które miał podczas swoich różnorodnych doświadczeń zawodowych. Od 2013 roku odpowiada za finanse, księgowość, sprawy socjalne i kontrolę zarządczą w poszczególnych podmiotach Grupy.

Bandes top
Dominique Garreau

Dominique
Garreau

Administrative and Financial Director - Partner

"For a long time I have walked the paths of Ovalie, the borderless territory of rugby fans. It's a world where we meet more than we cross paths." Daniel Herrero

 • Professional Baccalaureate in Accounting and Administrative Management

Dominique has developed various skills through the many enriching encounters he has had during his various professional experiences. Since 2013, he has been in charge of finance, accounting, labor relations and management control for the Group’s various entities.

Bandes top
Dominique Garreau

Dominique
Garreau

Directeur Administratif et Financier - Associé

"J'ai longtemps arpenté les chemins d'Ovalie, le territoire sans frontières des amateurs de rugby. C'est un monde où l'on se rencontre plus qu'on ne se croise." Daniel Herrero

 • Baccalauréat Professionnel Comptable et Gestion Administrative

Fort de ses rencontres très enrichissantes lors de ses expériences professionnelles variées, Dominique a développé différentes compétences. Depuis 2013, il est en charge des finances, de la comptabilité, du pôle social et du contrôle de gestion des différentes entités du Groupe.

Bandes top
François Chollet

François
Chollet

Przewodniczący

"I skate to where the puck is going to be, not where it has been" Wayne Gretsky

 • ESSCA (1997)

François, zaangażowany przedsiębiorca, przejął Absiskey w 2006 r. Podążał za swoją intuicją i była ona właściwa. Podobnie jak na lodzie, Franciszek lubi wyzwania, ruch i akcję. W hokeju na lodzie François nosi numer 35, w nawiązaniu do swojego pochodzenia z Rennes. W sporcie, tak jak w biznesie, duch zespołu jest kluczem do sukcesu. W Absiskey ten klucz jest silnym symbolem marki, poproś go o wyjaśnienie, to ma sens. Twórca efektu #PurpleRain w Biarritz w czerwcu 2019 roku, jego ulubione hastagi to:
#OneAbsiskey
#Proudofmyteam
#CollectiveSpirit
#innovationspirit

Bandes top
François Chollet

François
Chollet

President

"i skate to where the puck is going to be, not where it has been" Wayne Gretsky

 • ESSCA (1997)

Committed entrepreneur, it is in 2006 that François takes Absiskey, he followed his intuition and it is good. As on the ice, François likes challenges, movement, action. In ice hockey, François wears the number 35, in reference to his origins in Rennes. In sports as in business, team spirit is the key to success. At Absiskey, this key is a strong symbol of the brand, ask him for an explanation, it has all its meaning. Creator of the #PurpleRain effect in Biarritz in June 2019, his favorite hastags are:
#OneAbsiskey
#Proudofmyteam
#CollectiveSpirit
#innovationspirit

Bandes top
François Chollet

François
Chollet

Président

« i skate to where the puck is going to be, not where it has been” Wayne Gretsky

 • ESSCA (1997)

Entrepreneur engagé, c’est en 2006 que François reprend Absiskey, il a suivi son intuition et elle est bonne. Comme sur la glace, François aime les challenges, le mouvement, l’action. En hockey sur glace, François porte le numéro 35, en référence à ses origines rennaises. Dans le sport comme dans son entreprise, l’esprit d’équipe est la clé de sa réussite. Chez Absiskey, cette clé est une clé de voûte symbole fort de la marque, demandez-lui l’explication, elle a tout son sens. Créateur de l’effet #PurpleRain à Biarritz en juin 2019, ses hastags préférés sont :
#OneAbsiskey
#Proudofmyteam
#CollectifSpirit
#innovationspirit

Bandes top
Laetitia Verseil

Laetitia
Verseil

Business Developer

"Przez większość czasu szukamy szczęścia tak, jak szukamy naszych okularów, kiedy mamy je na nosie" André Mourois

 • DESS Biotechnologie – Uniwersytet w Bordeaux (1997)

Posiadając wykształcenie naukowe, Laetitia rozwinęła podwójny zestaw umiejętności podczas swojej kariery jako Kierownik Projektów Klinicznych i Business Developer w międzynarodowym CRO (Contract Research Organization). W 2011 roku podjęła wyzwanie uruchomienia start-upu świadczącego usługi badawczo-rozwojowe jako dyrektor sprzedaży i marketingu oraz członek zarządu. Od października 2014 roku Laetitia oddała swoje umiejętności naukowe, zdolności interpersonalne i poczucie służby do dyspozycji Absiskey w celu rozwoju jej działalności.

Bandes top
Laetitia Verseil

Laetitia
Verseil

Business Developer

"Most often, we look for happiness as we look for our glasses, when we have them on our nose" André Mourois

 • DESS in Biotechnology – University of Bordeaux (1997)

With a scientific background, Laetitia has developed a double competence during her professional career as Clinical Project Manager and Business Developer in an international CRO (Contract Research Organization). In 2011, she took on the challenge of launching a start-up R&D service provider, holding the positions of Sales and Marketing Director and member of the Management Board. Since October 2014, Laetitia puts her scientific skills, her interpersonal skills and her sense of service at the disposal of Absiskey in order to develop its business.

Bandes top
Laetitia Verseil

Laetitia
Verseil

Business Developer

"Le plus souvent, on cherche le bonheur comme on cherche ses lunettes, quand on les a sur le nez" André Mourois

 • DESS Biotechnologies – Université de Bordeaux (1997)

De formation scientifique, Laetitia a développé lors de son parcours professionnel une double compétence en exerçant la fonction de Chef de Projet Clinique et Business Developer à l’international au sein d’une CRO (Contract Research Organization). En 2011, elle a relevé le défi du lancement d’une start-up prestataire de services en R&D en occupant les postes de Directrice Commerciale et Marketing et membre du directoire. Depuis octobre 2014, Laetitia met ses compétences scientifiques, ses qualités relationnelles et son sens du service à disposition d’Absiskey afin d’en développer les affaires.

Bandes top
Gaëtan Tremoureux

Gaëtan
Tremoureux

Konsultant ds. koordynacji projektu

"Dobrze widzieć można tylko sercem. To, co istotne, jest niewidoczne dla oczu". Antoine de Saint-Exupéry

 • DNTS Materiały i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych – Uniwersytet w Metz (2000)
 • DUT w dziedzinie nauki i inżynierii materiałowej – Uniwersytet w Rennes (1999)

Podczas swojego 12-letniego doświadczenia w projektowaniu materiałów lotniczych Gaëtan opracował przełomowe produkty. Dodatkowe doświadczenie zdobył w Pradze pracując dla Air France. W Absiskey wykorzystuje swoją wszechstronność, znajomość świata przemysłu i swój telefon, aby uchwycić, poprowadzić i wesprzeć firmy w ich finansowaniu innowacji oraz badań i rozwoju.
Ścieżka kariery Gaëtana obracała się wokół świata aeronautyki. Wczesny geek, nie ma smartfona, ale ma swoje inteligentne podejście do sprawy. Smartitude jest bardzo przydatny, jeśli chodzi o analizę organizacji badawczo-rozwojowych, zrozumienie ich podstaw i nadanie impulsu strategicznym orientacjom, aby finansować te badania i rozwój w sposób zrównoważony. Daje z siebie wszystko dla wyniku, którego nie da się podsumować w liczbach.

Bandes top
Gaëtan Tremoureux

Gaëtan
Tremoureux

Project Coordination Consultant

"You can only see well with your heart. What is essential is invisible to the eyes." Antoine de Saint-Exupéry

 • DNTS Materials and Plastics Processes – University of Metz (2000)
 • DUT in Materials Science and Engineering – University of Rennes (1999)

During his 12 years of experience in aeronautical material design, Gaëtan has developed breakthrough products. He gained additional experience in Prague while working for Air France. At Absiskey, he offers his versatility, his knowledge of the industrial world and his telephone to capture, guide and accompany companies in their financing of innovation and R&D.
Gaëtan’s career path has revolved around the aeronautical world. An early geek, he doesn’t have a smartphone but he’s got his smart attitude down pat. Smartitude is very useful when it comes to analyzing R&D organizations, understanding their foundations and driving strategic orientations to finance this R&D in a balanced way. He gives all his heart for a result that is not summarized in a number.

Bandes top
Gaëtan Tremoureux

Gaëtan
Tremoureux

Consultant en Coordination de projets

“On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.” Antoine de Saint-Exupéry

 • DNTS Matériaux et Procédés Plasturgie – Université de Metz (2000)
 • DUT Sciences et Génie des Matériaux – Université de Rennes (1999)

Pendant ses 12 années d’expérience en conception de matériaux aéronautique, Gaëtan a développé des produits en rupture technologique. Il s’est forgé une expérience complémentaire à Prague en travaillant pour le compte d’Air France. Chez Absiskey, il met à disposition sa polyvalence, sa connaissance du monde industriel et son téléphone pour capter, orienter et accompagner les entreprises dans leurs financements de l’innovation et de la R&D.
Gaëtan a orienté son parcours autour du monde aéronautique. Geek de la première heure, il n’a pas de téléphone intelligent mais il a fait décoller sa smart attitude. Smartitude bien utile quand il faut analyser les organisations R&D, en comprendre les fondements et en impulsant les orientations stratégiques pour financer cette R&D de manière équilibrée. Il se donne de tout son cœur pour un résultat qui ne se résume pas à un chiffre.

Bandes top
Olivia Revol-Lessirard

Olivia
Revol-Lessirard

Konsultant ds. koordynacji projektów badawczych i innowacyjnych

"Nikt nie jest na tyle doskonały, aby odmówić poprawy tego, co stworzył". - Ludwig van Beethoven

 • Master II Research „Economics and Psychology” (neuroscience and behavioural economics) – podwójny dyplom realizowany przez uniwersytety Panthéon-Sorbonne i Paris V Descartes (2016)
 • Professional Master II „Innovation Management – Project Management and Valorization” – dyplom wydany przez IAE Grenoble (2017)

Wielodyscyplinarna i stosowana, zainspirowana swoim intensywnym wykształceniem muzycznym, Olivia inwestuje w różne projekty naszych klientów, aby oprzeć ich R&D na harmonijnych porozumieniach.
Przyciągnięta badaniami akademickimi i konsultingiem, Olivia ostatecznie zdecydowała się połączyć te dwie rzeczy, towarzysząc założycielom innowacyjnych firm, a następnie zespołom badawczo-rozwojowym jako Konsultant ds. Zarządzania, a następnie jako Konsultant ds. koordynacji projektów RDI w Absiskey.

Bandes top
Olivia Revol-Lessirard

Olivia
Revol-Lessirard

Consultant in Coordination of Research and Innovation Projects

"No one is perfect enough to refuse to improve what he has created." - Ludwig van Beethoven

 • Master II Research „Economics and Psychology” (neuroscience and behavioral economics) – double degree delivered by the universities Panthéon-Sorbonne and Paris V Descartes (2016)
 • Professional Master II in alternation „Innovation Management – Project Management and Valorization” – diploma delivered by IAE Grenoble (2017)

Multidisciplinary and applied, inspired by her intensive musical training, Olivia invests in the various projects of our clients in order to base their R&D on harmonious agreements.
Attracted by academic research and consulting, Olivia finally chose to combine the two by accompanying innovative company founders, then R&D teams as a Management Consultant and then as an RDI Project Coordination Consultant at Absiskey.

Bandes top
Olivia Revol-Lessirard

Olivia
Revol-Lessirard

Consultante en Coordination de Projets de Recherche et d’Innovation

"Personne n’est assez parfait pour refuser d’améliorer ce qu’il a créé." - Ludwig van Beethoven

 • Master II Recherche „Economics and Psychology” (neurosciences et économie comportementale) – double diplôme délivré par les universités Panthéon-Sorbonne et Paris V Descartes (2016)
 • Master II Professionnel en alternance „Management de l’Innovation – Pilotage de projets et Valorisations” – diplôme délivré par l’IAE de Grenoble (2017)

Pluridisciplinaire et appliquée, insufflé par sa formation musicale intensive, Olivia s’investit dans les projets variés de nos clients afin de baser leur R&D sur des accords harmonieux.
Attirée par la recherche académique et le consulting, Olivia choisit finalement de combiner les deux en accompagnant les créateurs d’entreprises innovants, puis les équipes de R&D en tant que Consultante en Gestion puis Consultante en Coordination de projets RDI chez Absiskey.

Bandes top
Laetitia Poisson

Laetitia
Poisson

Konsultant ds. koordynacji projektu

"Roślina poucza człowieka w formie mądrości wobec siebie, bez siły, bez pewników, ale z dużą dozą miłości i prawdopodobieństwa". Patrick Scheyder

 • Absolwent inżynier w dziedzinie materiałów – podwójny dyplom Grenoble
  INP Phelma (Francja) & Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgia)
  (2009)
 • Master II Erasmus Mundus FAME (Functional Advanced
  Materiały i Inżynieria) (2009)
 • Zarządzanie projektem MOOC – Centrale Lille (2015)
 • MOOC I.D.E.A. (Design Thinking) – EMLYON Business School (2015)

Zarówno w ogrodzie, jak i podczas wykonywania zadań związanych z ekspertyzą i zarządzaniem projektami, Laëtitia kultywuje życzliwość, wytrwałość i rygor, aby projekty naszych klientów rozwijały się spokojnie i stopniowo przynosiły owoce, aż do osiągnięcia sukcesu. Po ukończeniu studiów Laëtitia zajęła się doradztwem w zakresie inżynierii i zarządzania projektami, a w 2012 roku dołączyła do Absiskey. Jej wielotematyczne doświadczenie oraz relacje oparte na zaufaniu, jakie utrzymuje z kierownikami projektów w ramach programów finansowania, pozwalają jej wnosić dużą wartość dodaną do realizowanych przez nią misji.

Bandes top
Laetitia Poisson

Laetitia
Poisson

Project coordination consultant

"The plant instructs man in a form of wisdom towards him, without forcing, without certainties but with much love and probabilities." Patrick Scheyder

 • Graduate engineer specializing in materials – double degree Grenoble
  INP Phelma (France) & Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgium)
  (2009)
 • Master II Research Erasmus Mundus FAME (Functional Advanced
  Materials and Engineering) (2009)
 • MOOC Project Management – Centrale Lille (2015)
 • MOOC I.D.E.A. (Design Thinking) – EMLYON Business School (2015)

In the garden as well as during her expertise and project management missions, Laëtitia cultivates benevolence, perseverance and rigor so that our clients’ projects progress serenely and progressively bear fruit, until they are successful. Laëtitia went into engineering and project management consulting right after her studies and joined Absiskey in 2012. Her multi-thematic experience and the relationships of trust she maintains with the project managers of the funding schemes allow her to bring a strong added value to her missions.

Bandes top
Laetitia Poisson

Laetitia
Poisson

Consultante en coordination de projets

"Le végétal instruit l'homme dans une forme de sagesse à son égard, sans forcer, sans certitudes mais avec beaucoup d'amour et de probabilités." Patrick Scheyder

 • Ingénieure diplômée spécialité Matériaux – double diplôme Grenoble
  INP Phelma (France) & Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgique)
  (2009)
 • Master II Recherche Erasmus Mundus FAME (Functional Advanced
  Materials and Engineering) (2009)
 • MOOC Gestion de projet – Centrale Lille (2015)
 • MOOC I.D.E.A. (Design Thinking) – EMLYON Business School (2015)

Au jardin comme lors de ses missions d’expertise et d’accompagnement au management de projets, Laëtitia cultive bienveillance, persévérance et rigueur pour que les projets de nos clients cheminent sereinement et portent progressivement leurs fruits, jusqu’à un succès florissant.  Laëtitia s’est dirigée vers le conseil en ingénierie et gestion de projets dès la fin de ses études et a intégré Absiskey en 2012. Son expérience multithématique et les relations de confiance qu’elle entretient avec les gestionnaires de projets des dispositifs de financement lui permettent d’apporter une valeur ajoutée forte à ses missions.

Bandes top
Roby Personaz

Roby
Personnaz

Konsultant w zakresie koordynacji projektów badawczych i innowacyjnych

"Jaki sens ma podnoszenie gór, skoro tak łatwo przejść nad nimi" Boris Vian

 • Mistrz w zarządzaniu innowacjami – IAE de Grenoble
 • Licencjat z komunikacji informacyjnej, analityki danych i strategii informacyjnej – Université Grenoble Alpes
 • BTS Marketing i Zarządzanie – Lycée Aristide Bergès Grenoble

Roby przyjechał do Absiskey, gdy tylko skończył studia, a przygoda trwa do dziś. Ciekawy, kreatywny i zaangażowany, Roby specjalizuje się w pomocy w tworzeniu projektów krajowych i europejskich.

Wolny czas spędza na stoku jako instruktor narciarski. Aby dobrze zjechać na nartach, trzeba dobrze poznać otoczenie, znaleźć najlepszą trajektorię i jak najlepiej wykorzystać swój sprzęt na stoku, trochę jak z ustalaniem projektu na koniec.

Bandes top
Roby Personnaz

Roby
Personnaz

Consultant in Coordination of Research and Innovation Projects

"What's the point of lifting mountains, when it's so easy to go over them" Boris Vian

 • Master of Innovation Management – IAE de Grenoble
 • Bachelor’s degree in Information Communication, Data Analytics and Information Strategy – Université Grenoble Alpes
 • BTS Marketing and Management – Lycée Aristide Bergès Grenoble

Roby came to Absiskey right out of school, and the adventure continues. Curious, creative and involved, Roby is specialized in the setting up of national and European projects.

He spends his free time on the slopes as a ski instructor. To make a good ski descent, you have to know your environment well, find the best trajectory and make the best use of your equipment on the slope, a bit like in project management in the end.

Bandes top
Roby Personnaz

Roby
Personnaz

Consultant en Coordination de Projets de Recherche et d’Innovation

"À quoi bon soulever des montagnes, quand il est si simple de passer par-dessus" Boris Vian

 • Master Management de l’innovation – IAE de Grenoble
 • Licence Information Communication parcours Data Analytics et Stratégie de l’Information – Université Grenoble Alpes
 • BTS Mercatique et Gestion – Lycée Aristide Bergès Grenoble

Roby est arrivé chez Absiskey dès la fin de ses études, et depuis l’aventure continue. Curieux, créatif et impliqué, Roby est spécialisé dans l’accompagnement au montage de projets nationaux et européens.

Son temps libre, il le passe sur les pistes en tant que moniteur de ski alpin. Pour faire une bonne descente en ski, il faut connaitre bien son environnement, trouver la meilleure trajectoire et valoriser au mieux son matériel à la piste, un peu comme dans le montage de projet au final.

Bandes top
Emmanuel Muhr

Emmanuel
Muhr

Konsultant w zakresie koordynacji projektów europejskich

E7#9 G A E E7 - Purple Haze - Jimi Hendrix

 • Master I Applied Foreign Languages, English – Italian, specjalizacja Business – International Trade – Uniwersytet Grenoble Alpes (1994)
 • Dyplom z zaawansowanego studium biznesu i języków, Oxford Brookes University (1992)
 • Certyfikat w zakresie sprzedaży Business to Business, Grenoble Ecole de Management (2008)
 • Certyfikacja Rozwój organizacyjny dla projektu, ESADE Business & Law School (2014)

Emmanuel ma 20 lat doświadczenia jako doradca francuskich i międzynarodowych MŚP, dużych grup, uniwersytetów i organizacji badawczych.
Te lata doświadczeń dały mu umiejętność pracy w sieci w krajowym/międzynarodowym środowisku multidyscyplinarnym z partnerstwem publiczno-prywatnym.
Wcześniej pracował nad współpracą w zakresie badań i rozwoju między Europą a Wspólnotą Niepodległych Państw (WNP ) w ramach projektów finansowanych przez europejski program pomocy technicznej TACIS. Jego wytrwałość, a także ciekawość i otwartość na inne kultury i zwyczaje
odmienne od tych praktykowanych w Europie pozwoliły mu odnieść sukces w trudnych zadaniach.
W ramach Absiskey jest zaangażowany w działania związane z inżynierią projektową (ponad czterdzieści złożonych projektów). Obecnie Emmanuel pomaga kierownikom projektów i ich zespołom w koordynacji i działaniach operacyjnych (administracyjnych, finansowych i prawnych) europejskich projektów badawczych, rozwojowych i innowacyjnych oraz w zarządzaniu innow acjami (analiza wpływu i ryzyka oraz plan wykorzystania wyników projektu).
Jego wytrwałość, zmysł organizacyjny i rygorystyczne podejście, a także opanowanie mechanizmów finansowania badań na szczeblu krajowym i europejskim pozwalają mu z powodzeniem realizować swoje zadania.

Bandes top
Emmanuel Muhr

Emmanuel
Muhr

Consultant in European project coordination

E7#9 G A E E7 - Purple Haze - Jimi Hendrix

 • Master I Applied Foreign Languages, English – Italian, specialization Business – International Trade – Grenoble Alpes University (1994)
 • Diploma in Advanced Study in Business & Languages, Oxford Brookes University (1992)
 • Certification in Business to Business Sales, Grenoble Ecole de Management (2008)
 • Organisational Development for Project Certification, ESADE Business & Law School (2014)

Emmanuel has 20 years of experience as a consultant to French and international SMEs, large corporations, universities and research organizations.
These years of experience have given him the ability to work in a network in a national/international multidisciplinary environment with public/private partnerships.
He previously held positions focused on cooperation and development of R&D between Europe and the Commonwealth of Independent States (CIS ) through projects funded by the European technical assistance program TACIS. His perseverance as well as his curiosity and openness to other cultures and habits
different from those practiced in Europe have enabled him to succeed in difficult missions.
Within Absiskey, he is involved in project engineering activities (more than forty projects submitted). Emmanuel currently assists project leaders and their teams in the coordination and operational follow-up (administrative, financial and legal) of European research, development and innovation projects and in the management of innovation (impact and risk analysis and exploitation plan of the results of the projects).
His perseverance and his sense of organization and rigor, as well as his mastery of research funding mechanisms at the national and European levels, enable him to carry out his missions successfully.

Bandes top
Emmanuel Muhr

Emmanuel
Muhr

Consultant en coordination de projets européens

E7#9 G A E E7 - Purple Haze - Jimi Hendrix

 • Master I Langues Etrangères Appliquées, anglais – italien, spécialisation Affaires – Commerce International – Grenoble Alpes Université (1994)
 • Diploma in Advanced Study in Business & Languages, Oxford Brookes University (1992)
 • Certification in Business to Business Sales, Grenoble Ecole de Management (2008)
 • Certification Organisational Development for Project, ESADE Business & Law School (2014)

Emmanuel bénéficie de 20 ans d’expérience en tant que conseiller auprès de PMEs, Grands Groupes, Universités et Organismes de Recherche français et internationaux.
Ces années d’expérience lui ont donné la capacité à travailler en réseau dans un environnement national/international pluridisciplinaire avec des partenariats public/privé.
Il a précédemment occupé des fonctions orientées vers la coopération et le développement de la R&D entre l’Europe et la Communauté des Etats Indépendants (CEI) à travers des projets financés par le programme européen d’assistance technique TACIS. Sa persévérance tout comme sa curiosité et son ouverture vers d’autres cultures et habitudes
de travail différentes de celles pratiquées en Europe lui ont permis de réussir des missions difficiles.
Au sein d’Absiskey, il est impliqué dans des activité d’ingénierie de projets (plus de quarante projets soumis). Emmanuel accompagne actuellement les porteurs de projets et leurs équipes dans la coordination et le suivi opérationnel (administratif, financier et légal) de projets européens de recherche, développement et innovation et le management de l’innovation (analyse des impacts et risques et plan d’exploitation des résultats issus des projets).
Sa persévérance et son sens de l’organisation et de la rigueur, de même que sa maîtrise des mécanismes de financement de la recherche au niveau national et européen lui permettent de mener à bien ses missions.

Bandes top
Céline Moisson

Céline
Moisson

Koordynator ds. rozwoju sprzedaży

"To zawsze wydaje się niemożliwe, dopóki tego nie zrobisz". Nelson Mandela

 • BTS Zarządzanie jednostkami handlowymi / CCI Pierre Cointreau w Angers

Po zajmowaniu stanowisk o odpowiedzialności handlowej w różnych sektorach działalności (renowacja mieszkań, digital, e-learning itp.), Céline dołączył do Absiskey w 2019 roku, aby objąć stanowisko Innovation Watch Officer. Dynamiczna i ciekawa, pragnie zapewnić naszym potencjalnym klientom szerokie otwarcie w dziedzinie strategii i finansowania innowacji oraz wysokiej jakości doradztwa.

Bandes top
Céline Moisson

Céline
Moisson

Sales Developer Coordinator

"It always seems impossible, until we do it." Nelson Mandela

 • BTS Management of Commercial Units / CCI Pierre Cointreau in Angers

After having held positions with commercial responsibilities in various sectors of activity (housing renovation, digital, e-learning…), Céline joined Absiskey in 2019 to dedicate herself to the position of Innovation Watch Manager. Dynamic and curious, she wishes to bring to our prospects and customers a wide opening towards the field of the strategy and the financing of the innovation and a quality council.

Bandes top
Céline Moisson

Céline
Moisson

Sales Developer Coordinator

"Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce que ce qu'on le fasse." Nelson Mandela

 • BTS Management des Unités Commerciales / CCI Pierre Cointreau à Angers

Après avoir occupé des postes à responsabilités commerciales dans des secteurs d’activités variés (rénovation de l’habitat, numériques, e-learning…), Céline a intégré Absiskey en 2019 pour se consacrer au poste de Chargé de Veille Innovation. Dynamique et curieuse, elle souhaite apporter à nos prospects et clients une large ouverture vers le champ de la stratégie et du financement de l’innovation et un conseil de qualité.

Bandes top
Julia Miller

Julia
Miller

Koordynator ds. administracji klienta

"Bycie kreatywnym jest proste, ale zrozumienie, że jest proste może zająć całe życie". Philippe Conticini

 • Tytuł licencjata w dziedzinie biochemii UCBL1 (2011)
 • Master MPNC ISIPCA/UVSQ (2013)
 • Master in Innovation Management IAE Grenoble (2016)

Po pierwszych doświadczeniach zawodowych w badaniach stosowanych w sektorze kosmetycznym, dokonałam zmiany dzięki szkoleniu z zakresu zarządzania innowacjami, które otworzyło mi drzwi Absiskey. Dołączyłam do tego dynamicznego zespołu w 2015 roku i od tego czasu jestem częścią zespołu pomocy bezpośredniej.

Bandes top
Julia Miller

Julia
Miller

Coordinator of the Customer Administration Department

"Being creative is simple, but understanding that it's simple can take a lifetime." Philippe Conticini

 • Bachelor’s degree in biochemistry UCBL1 (2011)
 • Master MPNC ISIPCA/UVSQ (2013)
 • Master in Innovation Management IAE Grenoble (2016)

After a first professional experience in applied research in the cosmetics sector, I made a change thanks to a training in Innovation Management which opened the doors of Absiskey. I joined this dynamic team in 2015 and have been part of the direct aid set-up team ever since.

Bandes top
Julia Miller

Julia
Miller

Coordinatrice du pôle Administratif Client

"Être créatif, c’est simple, mais comprendre que c’est simple, ça peut prendre toute une vie." Philippe Conticini

 • Licence Biochimie UCBL1 (2011)
 • Master MPNC ISIPCA/UVSQ (2013)
 • Master Management de l’innovation IAE Grenoble (2016)

Après une première experience professionnelle en recherche appliquée dans le secteur de la cosmétique, j’ai réalisé un virage grâce a une formation en Management de l’Innovation qui m’a ouvert les portes d’Absiskey. J’ai intégré cette équipe dynamique en 2015 et fait depuis partie de l’équipe de montage d’aides directes.

Bandes top
Jerome Mermoz

Jerome
Mermoz

Inżynier ds. narzędzi programowych

"Zawsze wyznaczaj nowe cele i daj sobie środki do ich osiągnięcia".

 • DESS w inżynierii komputerowej – Uniwersytet w Grenoble
 • Magister informatyki – Uniwersytet w Grenoble
 • Magister chemii – Uniwersytet w Grenoble

Z prawie 20-letnim doświadczeniem i 5 różnymi wersjami Project Netboard pod swoim pasem, Jérôme jest odpowiedzialny za naszą platformę zarządzania projektami i jej ciągłą ewolucję.
Jego dogłębna wiedza na temat sposobu działania, a także zasad funkcjonowania różnych okien finansowania, pozwala mu naprowadzenie klientów w zakresie korzystania z Project Netboard, a także na ścisłą współpracę z nimi w celu zaspokojenia bardziej specyficznych potrzeb.

Bandes top
Jerome Mermoz

Jerome
Mermoz

Software tools engineer

"Always set new goals, and give yourself the means to achieve them."

 • DESS in computer engineering – Grenoble University
 • Master’s degree in computer science – Grenoble University
 • Master’s degree in chemistry – Grenoble University

With almost 20 years of experience and after 5 different versions of Project Netboard to his credit, Jerome is in charge of our project management platform and its constant evolution.
His in-depth knowledge of how it works, as well as the rules of the various funding windows supported, allows him toaccompany clients in their use of Project Netboard, and to work closely with them to meet more specific needs.

Bandes top
Jerome Mermoz

Jerome
Mermoz

Ingénieur outils logiciels

"Toujours se fixer de nouveaux objectifs, et se donner les moyens de les atteindre."

 • DESS génie informatique – Université Grenoble
 • Maîtrise informatique – Université Grenoble
 • Maîtrise chimie – Université Grenoble

Avec bientôt 20 ans d’expérience et après 5 versions différentes de Project Netboard à son actif, Jérôme est en charge de notre plateforme de gestion de projets et de son évolution constante.
Sa connaissance approfondie de son fonctionnement, ainsi que des règles des différents guichets de financement supportés, lui permet d’accompagner les clients dans leur utilisation de Project Netboard, et de travailler en étroite collaboration avec eux pour répondre à des besoins plus spécifiques.

Bandes top
Anne L’Hermite-Colas

Anne
L'Hermite-Colas

Programista ds. sprzedaży

"Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na poszukiwaniu nowych krajobrazów, ale na posiadaniu nowych oczu". Marcel Proust.

 • Dyplom z socjologii – Uniwersytet w Nantes.

Po 12 latach doświadczenia w relacjach z klientami w agencji komunikacyjnej B to B (prospecting i follow-up klienta) z MŚP, ETI, GE i podmiotami publicznymi w regionie Pays de Loire, Anne dołączyła do Absiskey w 2013 roku jako Innovation Watch Manager. Jego umiejętności interpersonalne i słuchania pozwalają mu budować relacje oparte na zaufaniu z potencjalnymi klientami.

Bandes top
Anne L’Hermite-Colas

Anne
L'Hermite-Colas

Sales Developer

"The true journey of discovery is not about seeking new landscapes but about having new eyes." Marcel Proust.

 • Bachelor of Sociology – University of Nantes.

After 12 years of experience in customer relations in a B to B communication agency (prospecting and customer follow-up) with SMEs, ETIs, GEs and public actors in the Pays de Loire region, Anne joined Absiskey in 2013, as Innovation Watch Manager. His interpersonal skills and his ability to listen enable him to build a relationship of trust with his prospects and clients.

Bandes top
Anne L’Hermite-Colas

Anne
L'Hermite-Colas

Sales Developer

"Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages mais à avoir de nouveaux yeux." Marcel Proust.

 • Licence de Sociologie – Université de Nantes.

Après 12 années d’expérience dans la relation client au sein d’une agence de communication B to B, (prospection et suivi clients) auprès de PME, d’ETI, GE et d’acteurs Publics des Pays de Loire, Anne a rejoint Absiskey en 2013, au poste de Chargée de veille Innovation. Ses qualités relationnelles et ses capacités d’écoute lui permettent de construire une relation de confiance avec ses prospects et clients.

Bandes top
Romain Houdayer-Rousseau

Romain
Houdayer-Rousseau

Konsultant ds. koordynacji projektu

"Tenis to w 90% zbieranie informacji i 10% kreatywności". Joe Chang

 • Absolwent inżynier specjalizujący się w materiałach ESIREM (Dijon)

Jak w tenisie, Romain jest wytrwały. Stara się zrozumieć środowisko naszych klientów, analizuje zagadnienia i zatwierdza ich trafność za pomocą programów finansowania. Każdy element jest analizowany, aby dążyć do zwycięstwa w każdym meczu! Po studiach Romain wybrał najpierw przedsiębiorczość, tworząc firmę w dziedzinie energetyki i fotowoltaiki. To doświadczenie daje mu metody do zarządzania projektami.

Bandes top
Romain Houdayer-Rousseau

Romain
Houdayer-Rousseau

Project Coordination Consultant

"Tennis is 90 percent information gathering and 10 percent creativity." Joe Chang

 • Graduate engineer specializing in materials ESIREM (Dijon)

As in tennis, Romain is persevering. He seeks to understand our clients’ environments, analyzes the topics and validates the relevance with the funding programs. Every element is deconstructed to aim for victory in every game! After his studies, Romain first chose entrepreneurship by creating a company in the field of energy and photovoltaics. This experience brings him the method in project management.

Bandes top
Romain Houdayer-Rousseau

Romain
Houdayer-Rousseau

Consultant en coordination de projets

“Le tennis, c’est 90 % de collecte d’informations et 10 % de créativité.” Joe Chang

 • Ingénieur diplômé spécialité Matériaux ESIREM (Dijon)

Comme au tennis Romain est persévérant. Il cherche à comprendre les environnements de nos clients, analyse les sujets et valide la pertinence avec les programmes de financements. Chaque élément est décortiqué pour viser la victoire à chaque match ! Après ses études Romain a d’abord choisi l’entreprenariat en créant une entreprise dans le domaine de l’énergie et du photovoltaïque. Cette expérience lui apporte la méthode en matière de gestion de projets.

Bandes top
Laurent Hamoniaux

Laurent
Hamoniaux

Konsultant w zakresie koordynacji projektów badawczych i innowacyjnych

"Nauka bez mądrości jest jak zakład na loterii. Ryzykujesz utratę wszystkiego, co zainwestowałeś". Albert Einstein

 • Inżynier ISAT (2003)
 • Master 2 Zarządzanie i administrowanie firmami, innowacje i przedsiębiorczość Opcja projektowa (2018)

Metodyczny i rygorystyczny, jego wiedza i zdolności inwestycyjne są gwarancją sukcesu jego misji. Laurent wspiera dynamikę Absiskey poprzez pracę z wymagającymi klientami, których projekty badawcze są na najwyższym poziomie.
Inżynier mechanik z tytułem magistra zarządzania i administracji biznesowej, Laurent zajmował stanowiska kierownika projektów innowacyjnych w sektorze motoryzacyjnym i kosmicznym.

Bandes top
Laurent Hamoniaux

Laurent
Hamoniaux

Consultant in Coordination of Research and Innovation Projects

"Science without wisdom is like a lottery bet. You risk losing everything you've invested." Albert Einstein

 • Engineer ISAT (2003)
 • Master 2 Management and Business Administration, Innovation and Entrepreneurship Project Option (2018)

Methodical and rigorous, his expertise and his investment capacities are the guarantees of the success of his missions. Laurent supports the dynamics of Absiskey by working with demanding clients whose research projects are at the forefront of excellence.
Mechanical engineer with a Master’s degree in management and business administration, Laurent has held positions as innovation project manager in the automotive and space sectors.

Bandes top
Laurent Hamoniaux

Laurent
Hamoniaux

Consultant en Coordination de Projets de Recherche et d’Innovation

"La science sans la sagesse est comme une mise à la loterie. On risque de perdre tout ce qu'on a investi." Albert Einstein

 • Ingénieur ISAT (2003)
 • Master 2 Management et Administration des Entreprises, Option Projet d’Innovation et Entrepreneuriat (2018)

Méthodique et rigoureux, son expertise et ses capacités d’investissement sont les gages du succès de ses missions. Laurent accompagne la dynamique d’Absiskey en intervenant auprès de clients exigeants et dont les projets de recherche sont à la pointe de l’excellence.
Ingénieur mécanique complété par un Master management et administration des entreprises, Laurent a occupé des postes de chef de projet innovation dans les secteurs automobile et spatial.

Bandes top
Bertrand Giscard d’Estaing

Bertrand
Giscard d'Estaing

Programista ds. sprzedaży

"Ekologia to także i przede wszystkim problem kulturowy, poszanowanie środowiska wymaga wielu zmian w zachowaniu." Nicolas Hulot

 • Absolwent ACI (szkoła biznesu Groupe Négocia – CCI de Paris)
 • Ukończył IRCOM (Angers) Master 1 w dziedzinie komunikacji.

Od stycznia 2011 roku jest zaangażowany w rozwój biznesu Absiskey jako Innovation Watch Officer, kontaktując się z innowacyjnymi graczami w przydzielonym mu sektorze, aby zaoferować konkretne wsparcie w celu pobudzenia ich projektów badawczo-rozwojowych. Codziennie rano jedzie do biura rowerem i pieszo, co jest kroplą w morzu dla planety, ale krokiem w dobrym kierunku. Wnosi 15 lat doświadczenia w telesprzedaży, rozwoju biznesu i negocjacjach (branża winiarska, rybołówstwo, terminale interaktywne, agencja komunikacji…). Bertrand codziennie wykorzystuje swoje doświadczenie w służbie Absiskey, aby przekonać naszych potencjalnych klientów do zaufania nam.

Bandes top
Bertrand Giscard d’Estaing

Bertrand
Giscard d'Estaing

Sales Developer

"Ecology is also and above all a cultural issue, respect for the environment requires a large number of behavioral changes." Nicolas Hulot

 • Graduate of ACI (business school Groupe Négocia – CCI de Paris)
 • Graduated from IRCOM (Angers) Master 1 in communication.

Since January 2011, he participates as an Innovation Watch Officer in the business development of Absiskey by contacting innovative players in his assigned sector to offer specific support to boost their R&D projects. Every morning he goes to the office by bike and on foot. It’s a drop in the bucket for the planet, but it’s going in the right direction. He brings 15 years of experience in telesales, business development and negotiation (wine industry, fishing, interactive terminals, communication agency…). Bertrand puts his experience at the service of Absiskey to convince our prospects and customers to trust us.

Bandes top
Bertrand Giscard d’Estaing

Bertrand
Giscard d'Estaing

Sales Developer

"L'écologie est aussi et surtout un problème culturel, le respect de l'environnement passe par un grand nombre de changements comportementaux." Nicolas Hulot

 • Diplômé de l’ACI (école de commerce Groupe Négocia – CCI de Paris)
 • Diplômé de l’IRCOM (Angers) Master 1 en communication.

Depuis janvier 2011, il participe en tant que Chargé de Veille Innovation au développement commercial d’Absiskey en contactant les acteurs innnovants du secteur qui lui est attribué pour proposer un accompagnement spécifique pour doper leurs projets de R&D. C’est en vélo et à pied que tous les matins il se rend au bureau, c’est une goutte d’eau pour la planète mais qui va dans le bon sens. Il apporte 15 ans d’expérience en télévente, développement commercial et négociation (secteurs Vitivinicole, pêche, Bornes interactives, Agence de communication…). Bertrand met au quotidien ses expériences au service d’Absiskey pour convaincre nos prospects et clients de nous faire confiance.

Bandes top
Caroline Falk

Caroline
Falk

Deweloper biznesowy

"Nie mam żadnych specjalnych talentów. Jestem po prostu namiętnie ciekawa". Albert Einstein

 • Tytuł licencjata z chemii i biologii – UGA (2008)
 • Tytuł magistra w dziedzinie nanonauki/ nanotechnologii – UGA/University of Texas Austin, TX (2010)
 • Magister zarządzania innowacjami IAE Grenoble (2011)

Caroline dołączyła do zespołu Absiskey w 2011 roku jako konsultant w zakresie finansowania innowacji i przez ostatnie 10 lat towarzyszyła kilkuset projektom w większości regionalnych, krajowych i europejskich programów finansowania. Caroline jest również ekspertem w Komisji Europejskiej jako ewaluator/ kontroler jakości.

Od 2021 roku Caroline jest Business Developerem i oferuje swoją wiedzę na temat mechanizmów finansowania i ekosystemu B+R, aby pomóc swoim klientom w codziennym rozwoju poprzez innowacje.

Bandes top
Caroline Falk

Caroline
Falk

Business developer

"I don't have any special talents. I'm just passionately curious." Albert Einstein

 • Bachelor’s degree in Chemistry and Biology – UGA (2008)
 • Master’s Degree in Nanoscience / Nanotechnology – UGA/University of Texas Austin, TX (2010)
 • Master in Innovation Management IAE Grenoble (2011)

Caroline joined the Absiskey team in 2011 as a consultant in innovation financing and has accompanied several hundred projects in most of the regional, national and European financing schemes over the last 10 years. Caroline is also an expert at the European Commission as an evaluator/quality controller.

Since 2021, Caroline is a Business Developer and puts her knowledge of financing and the R&D ecosystem at the service of her clients in order to accompany them in their daily development through innovation.

Bandes top
Caroline Falk

Caroline
Falk

Business developer

"Je n'ai pas de talents particuliers. Je suis juste passionnément curieux." Albert Einstein

 • Licence Chimie et Biologie – UGA (2008)
 • Master Nanosciences / nanotechnologies – UGA/University of Texas Austin, TX (2010)
 • Master Management de l’innovation IAE Grenoble (2011)

Caroline a rejoint l’équipe d’Absiskey en 2011 en tant que consultante en financement de l’innovation et a accompagné pendant 10 ans plusieurs centaines de projets dans la plupart des dispositifs de financements, régionaux, nationaux et européens. Caroline est également experte à la Commission européenne en tant qu’évaluateur/quality controller.

Depuis 2021, Caroline est Business developer et met au service de ses clients sa connaissance des dispositifs de financement et de l’écosystème R&D pour les accompagner au quotidien dans leur développement à travers l’innovation.

Bandes top
Xavier Fabre

Xavier
Fabre

Kierownik misji

"Życie jest jak jazda na rowerze. Aby utrzymać równowagę, trzeba się ciągle ruszać". Albert Einstein

 • Inżynier informatyki przemysłowej – ETG

Firma kieruje się tym samym prawem, musi się stale rozwijać. Dla tego Ksawery jest ułatwieniem. Pomaga budować strategiczne pozycjonowanie, inicjować, organizować i opisywać innowacje oraz wdrażać i testować propozycje wartości i modele biznesowe.

Xavier jest również przedsiębiorcą. Z powodzeniem stworzył firmę konsultingową Vitamib oraz kulturalne bistro „à l’envers” w Grenoble.

Bandes top
Xavier Fabre

Xavier
Fabre

Mission Director

"Life is like riding a bike. To keep your balance, you have to keep moving." Albert Einstein

 • Industrial Computer Engineer – ETG

The company follows the same law, it must evolve continuously. For this, Xavier is a facilitator. It helps you build your strategic positioning, initiate, organize and describe your innovations, and implement and test your value propositions and business models.

Xavier is also an entrepreneur. He has successfully created the Vitamib consulting firm and the cultural bistro „à l’envers” in Grenoble.

Bandes top
Xavier Fabre

Xavier
Fabre

Directeur de missions

"La vie est comme faire du vélo. Pour garder votre équilibre, vous devez continuer à avancer." Albert Einstein

 • Ingénieur en informatique industrielle – ETG

L’entreprise suit la même loi, elle doit évoluer continuellement. Pour cela, Xavier est un facilitateur. Il vous aide à construire votre positionnement stratégique, à initier, organiser, décrire vos innovations et à mettre en place et tester vos propositions de valeur et vos business model.

Xavier est aussi entrepreneur. Il a créé avec succès le cabinet de conseil Vitamib et le bistrot culturel „à l’envers” à Grenoble.

Bandes top
Morgane Di Fruscia

Morgane
Di Fruscia

Konsultant w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innowacyjnymi

"Nie ma obrazu bardziej uroczego niż obraz rodziny" Jean-Jacques Rousseau

 • DUT w zakresie zarządzania biznesem i administracją, IUT (Grenoble)
 • Licencja Organizacja i zarządzanie zakładami hotelarskimi i restauracyjnymi, IAE (Grenoble)
 • Szkolenie w zakresie usług bankowych i płatniczych, PDB (Tuluza)

Chętna i zaangażowana, Morgane ma bardzo dobre umiejętności interpersonalne, a jej rygorystyczne zdolności pozwalają jej na skuteczne wykonywanie misji.
Po 2 latach doświadczenia jako asystent wykonawczy w branży restauracyjnej, Morgane następnie pracował jako konsultant ds. Dziedzictwa i dołączył do firmy Absiskey w listopadzie 2019 roku.

Bandes top
Morgane Di Fruscia

Morgane
Di Fruscia

Consultant in Research and Innovation Project Management

"There is no picture more charming than that of the family" Jean-Jacques Rousseau

 • DUT in Business and Administration Management, IUT (Grenoble)
 • Bachelor’s degree in Organization and Management of Hotel and Restaurant Establishments, IAE (Grenoble)
 • Training in Banking and Payment Services, PDB (Toulouse)

Willing and committed, Morgane has very good interpersonal skills and her rigorous abilities allow her to carry out her missions successfully.
After 2 years of experience as an executive assistant in the restaurant industry, Morgane subsequently practiced heritage consulting and joined Absiskey in November 2019.

Bandes top
Morgane Di Fruscia

Morgane
Di Fruscia

Consultante en Gestion de Projets de Recherche et d’Innovation

"Il n’y a point de tableau plus charmant que celui de la famille" Jean-Jacques Rousseau

 • DUT Gestion des Entreprises et des Administrations, IUT (Grenoble)
 • Licence Organisation et Gestion des Établissements d’Hôtellerie et de Restauration, IAE (Grenoble)
 • Formation Intermédiaie en Opérations de Banques et Services de Paiement, PDB (Toulouse)

Volontaire et engagée, Morgane dispose d’un très bon relationnel et ses capacités de rigueur lui permettent de mener à bien ses missions.
Après 2 années d’expérience en tant qu’adjointe de direction en restauration, Morgane exerce par la suite le conseil en patrimoine et rejoint l’entreprise Absiskey en novembre 2019.

Bandes top
Olivier de Bardonneche

Olivier
de Bardonneche

Kierownik ds. rozwoju i zarządzania projektami

"Jesteśmy małpami, powinniśmy się wspinać" Alex Honnold

 • DESS Informatyka, UGA (Grenoble)
 • DEA w Biologii Komórkowej i Molekularnej, UGA (Grenoble)
 • Europejski certyfikat w zakresie sprzedaży business to business – GEM (Grenoble)

Olivier jest zaangażowany w przygodę z Absiskey od samego początku jako współtwórca projektów współpracy i bezpośredniej działalności konsultingowej w zakresie pomocy. Był częścią ewolucji firmy od start-upu do zorganizowanego MŚP, którym Absiskey jest dzisiaj. Po 15 latach doświadczenia w tworzeniu projektów i zarządzaniu nimi, Olivier jest odpowiedzialny za działania związane z pomocą bezpośrednią. Wspiera zespół konsultantów zgodnie z wartościami firmy, stawiając na pierwszym miejscu znaczenie i relacje międzyludzkie. Prowadzi swój zespół w zakresie rozwoju nowych usług firmy w zakresie zarządzania innowacjami. Olivier jest również trenerem na Uniwersytecie Grenoble Alpes oraz członkiem założycielem Europejskiej Grupy Roboczej Konsultantów Innowacji EWGIC.

Bandes top
Olivier de Bardonneche

Olivier
de Bardonneche

Manager Project Development and Management

"We are apes, we should be climbing" Alex Honnold

 • DESS in Computer Science, UGA (Grenoble)
 • DEA in Cellular and Molecular Biology, UGA (Grenoble)
 • European certificate in business to business sales – GEM (Grenoble)

Olivier has been involved in the Absiskey adventure since its inception as co-creator of the collaborative projects and direct aid consulting activity. He has been part of the evolution of the company from a start-up to the structured SME that Absiskey is today. After 15 years of experience in project set-up and management, Olivier is in charge of operations for the direct aid activity. He accompanies the team of consultants in accordance with the values of the company, giving priority to meaning and human relations. He leads his team to evolve its missions by developing the new services of innovation management of the company. Olivier is also a trainer at Grenoble Alpes University and a founding member of the EWGIC European Working Group of Innovation Consultant.

Bandes top
Olivier de Bardonneche

Olivier
de Bardonneche

Manager Montage et Management de Projets

"We are apes, we should be climbing" Alex Honnold

 • DESS Informatique, UGA (Grenoble)
 • DEA Biologie Cellulaire et Moléculaire, UGA (Grenoble)
 • European certificate in business to business sales – GEM (Grenoble)

Olivier participe à l’aventure Absiskey depuis ses débuts en étant co-créateur de l’activité de conseil projets collaboratifs et aides directes. Il a été partie prenante de l’évolution de la société de la start-up à la PME structurée qu’Absiskey est aujourd’hui. Après une expérience de 15 ans en montage et management de projets, Olivier est responsable des opérations de l’activité aides directes. Il accompagne l’équipe de consultants en accord avec les valeurs de la société, en privilégiant le sens et la relation humaine. Il anime son équipe pour faire évoluer ses missions en développant les nouvelles prestations de management de l’innovation de la société. Olivier est également formateur à L’université Grenoble Alpes et membre fondateur de l’EWGIC European Working Group of Innovation Consultant.

Bandes top
Anaïs Daville

Anaïs
Daville

Konsultant w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innowacyjnymi

"Moim zdaniem nie można powiedzieć, że się coś dokładnie widziało, jeśli się tego nie sfotografowało". Émile Zola

 • AForest – Szkolenie oficera interwencyjnego elektrowni jądrowych i cieplnych (2011)
 • Uniwersytet w Lotaryngii – tytuł magistra w dziedzinie pomiarów i przetwarzania informacji „Opcja oprzyrządowania” (2010)
 • Uniwersytet w Lotaryngii – licencjat z elektroniki i inżynierii elektrycznej (2008)

Po 5 latach doświadczenia w dziedzinie jądrowej w ramach SPIE Nucléaire, a następnie SPIE Belgium jako inżynier projektu, Anaïs dołączyła do Absiskey w 2018 roku jako konsultant w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innowacyjnymi.
Podobnie jak w fotografii, Anaïs lubi precyzję i szczegóły w swojej pracy.

Bandes top
Anaïs Daville

Anaïs
Daville

Consultant in Research and Innovation Project Management

"In my opinion, you cannot say that you have seen something thoroughly if you have not taken a photograph of it." Emile Zola

 • AForest – Nuclear and thermal power plant intervention officer training (2011)
 • University of Lorraine – Master in Measurement and Information Processing „Instrumentation Option (2010)
 • University of Lorraine – Electronics and Electrical Engineering degree (2008)

After 5 years of experience in the nuclear field within SPIE Nucléaire and then SPIE Belgium as a Project Engineer, Anaïs joined Absiskey in 2018 as a consultant in research and innovation project management.
Just like photography, Anaïs likes precision and detail in her work.

Bandes top
Anaïs Daville

Anaïs
Daville

Consultante en Gestion de Projets de Recherche et d’Innovation

"À mon avis, vous ne pouvez pas dire que vous avez vu quelque chose à fond si vous n’en avez pas pris une photographie." Émile Zola

 • AForest – Formation Chargée d’intervention en centrale nucléaire et thermique (2011)
 • Université de Lorraine – Master Mesure et Traitement de l’Information „Option Instrumentation (2010)
 • Université de Lorraine – Licence Électronique Électrotechnique Automatique (2008)

Après 5 années d’expérience dans le domaine du nucléaire au sein de SPIE Nucléaire puis SPIE Belgium comme Ingénieur projets, Anaïs a intégré Absiskey en 2018 comme consultante en gestion de projets de recherche et d’innovation.
Tout comme la photographie, Anaïs aime la précision et le détail dans son travail.

Bandes top
Anne Daudois

Anne
Daudois

Business Developer

"Wolny człowieku, zawsze będziesz pielęgnował morze" Charles Baudelaire

 • IAE – Master 2 Business Administration and Management

Po kilku zawodowych przystankach, w tym przedsiębiorczości w żeglarstwie wysokiego szczebla, Anne rozpoczęła doradztwo w zakresie finansowania badań i rozwoju 6 lat temu. Wykorzystuje swój entuzjazm i ciekawość, aby rozwijać portfolio klientów Absiskey w regionie południowo-zachodnim, zachowując przy tym swój priorytet: zadowolenie klienta!

Bandes top
Anne Daudois

Anne
Daudois

Business Developer

"Free man, you will always cherish the sea" Charles Baudelaire

 • IAE – Master 2 Business Administration and Management

After several professional stops, including entrepreneurship in high-level sailing, Anne embarked on a consultancy in R&D financing 6 years ago. She uses her enthusiasm and curiosity to develop the Absiskey customer portfolio in the South-West region while maintaining her focus: customer satisfaction!

Bandes top
Anne Daudois

Anne
Daudois

Business Developer

"Homme libre, toujours tu chériras la mer" Charles Baudelaire

 • IAE – Master 2 Administiration et Gestion des Entreprises

Après plusieurs escales professionnelles dont celle de l’entrepreneuriat autour de la voile de haut niveau, Anne a embarqué à bord du conseil dans les financements de la R&D il y a 6 ans. Elle met son enthousiasme et sa curiosité pour développer le portefeuille clients Absiskey de la région Sud-Ouest tout en maintenant son cap : la satisfaction clients !

Bandes top
François Daligault

François
Daligault

Konsultant w zakresie koordynacji projektów badawczych i innowacyjnych oraz referent ds. własności przemysłowej

"To nie jest złe". Perceval w Kaamelott, którego autorem jest Alexandre Astier.

 • Inżynier Arts et Métiers (1989)
 • DEA w dziedzinie inżynierii biologicznej i medycznej – Paris VI Salpêtrière (1989)
 • Praca dyplomowa z zakresu inżynierii biologicznej i medycznej – ENSAM Paryż (1989-1992)
 • Certyfikat Animacji Własności Przemysłowej – INPI (2005)
 • Certyfikacja „Management Consulting” – IDCE – UCO Angers (2014)

François założył firmę badaw czo-rozwojową, a następnie został specjalistą ds. rozwoju przemysłowego w dziedzinie formowania wtryskowego tworzyw sztucznych. Następnie był odpowiedzialny za badania i transfer technologii na uniwersytetach w Angers i Le Mans. Po tym bogatym doświadczeniu w kontaktach z naukowcami ze wszystkich dziedzin, zdecydował się zostać konsultantem w zakresie zarządzania innowacjami dla firm.
Jego zdolność do syntezy, entuzjazm i intelektualna ciekawość są korzystne dla całego zespołu i naszych klientów.

Bandes top
François Daligault

François
Daligault

Consultant in Coordination of Research and Innovation Projects and Industrial Property Referent

"That's not wrong." Perceval in Kaamelott, written by Alexandre Astier.

 • Arts et Métiers engineer (1989)
 • DEA in Biological and Medical Engineering – Paris VI Salpêtrière (1989)
 • Thesis in Biological and Medical Engineering – ENSAM Paris (1989-1992)
 • Certificate of Animation of Industrial Property – INPI (2005)
 • Management Consulting” certification – IDCE – UCO Angers (2014)

François founded an R&D company and then became an industrial developer in the plastic injection industry. He was then in charge of research and technology transfer at the universities of Angers and Le Mans. After this rich experience in contact with researchers in all fields, he chose to become a consultant in innovation management for companies.
His ability to synthesize, his enthusiasm and his intellectual curiosity are beneficial for the whole team and our clients.

Bandes top
François Daligault

François
Daligault

Consultant en Coordination de Projets de Recherche et d'Innovation et Référent Propriété Industrielle

"C’est pas faux." Perceval dans Kaamelott, écrit par Alexandre Astier.

 • Ingénieur Arts et Métiers (1989)
 • DEA Génie Biologique et Médical – Paris VI Salpêtrière (1989)
 • Thèse en Génie Biologique et Médical – ENSAM Paris (1989-1992)
 • Certificat d’Animation de la Propriété Industrielle – INPI (2005)
 • Certification « Conseil en Management » – IDCE – UCO Angers (2014)

Créateur d’une entreprise de R&D puis développeur industriel dans l’injection plastique, François a ensuite longtemps été Responsable valorisation de la recherche et du transfert de technologie des universités d’Angers et du Mans. Après cette riche expérience aux contacts des chercheurs de tous les domaines, il a choisi de de devenir Consultant en management de l’innovation auprès des entreprises.
Son esprit de synthèse, son enthousiasme et sa curiosité intellectuelle sont bénéfiques pour toute l’équipe et nos clients.

Bandes top
Stéphanie Cado

Stéphanie
Cado

Konsultant w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innowacyjnymi

"Lubię galette, wiesz jak? Kiedy jest dobrze zrobiony, z masłem w nim".

 • Doktorat z chemii organicznej – Uniwersytet w Angers i Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie
 • DEA w dziedzinie chemii molekularnej – Uniwersytet w Rennes

Po ponad 5 latach doświadczenia w laboratoriach badawczych, we Francji i za granicą, Stéphanie była odpowiedzialna za projekty europejskie w dziedzinie środowiska. Stéphanie dołączyła do Absiskey w 2010 r. Jej ciekawość i rygorystyczność pozwalają jej wykonywać misje eksperckie.

Bandes top
Stéphanie Cado

Stéphanie
Cado

Consultant in Research and Innovation Project Management

"I love the galette, do you know how? When it's well done, with butter in it".

 • PhD in organic chemistry – University of Angers and Autonomous University of Barcelona
 • DEA in molecular chemistry – University of Rennes

After more than 5 years of experience in research laboratories, in France and abroad, Stéphanie has been in charge of European projects in the field of environment. In 2010, Stéphanie joined Absiskey, her curiosity and her rigor allow her to carry out her expertise missions.

Bandes top
Stéphanie Cado

Stéphanie
Cado

Consultante en Gestion de Projets de Recherche et d’Innovation

"J’aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans”

 • Docteur en chimie organique – Université d’Angers et Université autonome de Barcelone
 • DEA chimie moléculaire – Université de Rennes

Après plus de 5 années d’expérience en laboratoire de recherche, en France et à l’étranger, Stéphanie a été chargée de projets européens dans le domaine de l’environnement. C’est en 2010 que Stéphanie rejoint Absiskey, sa curiosité et sa rigueur lui permettent de mener à bien ses missions d’expertise.

Bandes top
Yannick Brochard

Yannick
Brochard

Kierownik ds. podatków od badań i innowacji

 • Inżynier rolnictwa – specjalizacja rolno-spożywcza (1994)
 • Semestr na Uniwersytecie Clemson, Karolina Południowa

Po zdobyciu wykształcenia inżyniera w dziedzinie przetwórstwa spożywczego i dwóch latach pracy w przemyśle spożywczym, Yannick rozpoczął pracę w dziedzinie doradztwa w 2003 roku. W firmie konsultingowej zajmującej się badaniami i rozwojem produktów rolno-spożywczych mógł rozwinąć swoją wiedzę techniczną i wykorzystać umiejętności interpersonalne. Od 2009 roku w Absiskey zarządza misjami doradczymi koordynując cały zespół pomocy pośredniej w różnych lokalizacjach geograficznych Absiskey i w związku z wieloma podmiotami ekosystemu.

Bandes top
Yannick Brochard

Yannick
Brochard

Research and Innovation Tax Manager

 • Agricultural engineer – specializing in agri-food (1994)
 • Semester at Clemson University, South Carolina

After his training as an engineer in food processing and two years in the food industry, Yannick entered the consulting business in 2003. Within a consulting company in R&D in agro-alimentary, he was able to develop his technical expertise and to put at the disposal his relational skills. Since 2009 within Absiskey, he manages consulting missions by coordinating the whole team of indirect aids on the various geographical sites of Absiskey and in connection with the multiple actors of the ecosystem.

Bandes top
Yannick Brochard

Yannick
Brochard

Manager Fiscalité Recherche et Innovation

 • Ingénieur en agriculture – spécialité en agro-alimentaire (1994)
 • Semestre à Clemson University, Caroline du Sud

Après sa formation d’Ingénieur en agro-alimentaire et deux ans en industrie agro-alimentaire, Yannick a investi le métier du conseil dès 2003. Au sein d’une société conseil en R&D en agro-alimenaire il a pu développer son expertise technique et mettre à disposition son relationnel. Depuis 2009 au sein du cabinet Absiskey, il gère des missions de conseil en coordonnant l’ensemble de l’équipe des aides indirectes sur les différents sites géographiques d’Absiskey et en lien avec les multiples acteurs de l’écosystème.

Bandes top
Emmanuel Bonnier

Emmanuel
Bonnier

Business Developer

"Wczoraj biegłem za osobą, którą jestem dzisiaj ... Dzisiaj biegnę za osobą, którą mam nadzieję stać się jutro!".

 • Absolwent inżynier specjalizujący się w systemach przemysłowych – UTBM (Belfort-Montbéliard)
 • Tytuł magistra inżyniera przemysłowego – UWP (Wisconsin-Platteville – USA)

Po ponad 3 latach doświadczenia zawodowego w przemyśle i doradztwie biznesowym (Maroko, USA i Szwajcaria), Emmanuel dołączył do Absiskey w 2013 roku jako konsultant ds. finansowania innowacji.

Łącząc wiedzę naukową, znajomość programów finansowania innowacji, relacje z klientami i znajomość ekosystemu R&D w Grand-Ouest, Emmanuel awansował w 2016 roku na Business Developer. Na co dzień jego umiejętności interpersonalne są wykorzystywane do rozwijania działalności handlowej oraz utrzymywania dobrych relacji z klientami w Absiskey.

Bandes top
Emmanuel Bonnier

Emmanuel
Bonnier

Business Developer

"Yesterday I was chasing the person I am today ... Today I am chasing the person I hope to become tomorrow!"

 • Graduate engineer specializing in Industrial Systems – UTBM (Belfort-Montbéliard)
 • Master’s degree in Industrial Engineering – UWP (Wisconsin-Platteville – USA)

After more than 3 years of professional experience in industry and business consulting (Morocco, USA and Switzerland), Emmanuel joined Absiskey in 2013 as an innovation financing consultant.

Combining scientific expertise, knowledge of innovation financing schemes, customer relations and knowledge of the R&D ecosystem in the Grand-Ouest, Emmanuel was promoted to Business Developer in 2016. On a daily basis, his interpersonal skills are used to develop commercial activities and to maintain good customer relations at Absiskey.

Bandes top
Emmanuel Bonnier

Emmanuel
Bonnier

Business Developer

"Hier je courais après la personne que je suis aujourd’hui … Aujourd’hui, je cours après la personne que j’espère devenir demain !"

 • Ingénieur diplômé spécialité Systèmes Industriels – UTBM (Belfort-Montbéliard)
 • Master’s degree in Industrial Engineering – UWP (Wisconsin-Platteville – USA)

Après plus de 3 années d’expérience professionnelle en industrie et conseil aux entreprises (Maroc, USA et Suisse), Emmanuel a intégré Absiskey en 2013 en tant que consultant en financement de l’innovation.

Alliant expertise scientifique, connaissance des dispositifs de financement de l’innovation, relation client et connaissance de l’écosystème R&D du Grand-Ouest, Emmanuel a été promu Business Developer, en 2016. Au quotidien, ses qualités relationnelles sont mises au service du développement des activités commerciales et à l’entretien des bonnes relations clients d’Absiskey.

Bandes top
Anaïs Blanchard

Anaïs
Blanchard

Konsultant w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innowacyjnymi

"Kochaj czekoladę w pełni, bez kompleksów i fałszywych wstyd, bo pamiętaj: "bez ziarna głupoty, to Nie ma człowieka rozsądnego" François de La Rochefoucauld

 • Master 2 Bioreagenty, narzędzia diagnostyczne i walidacyjne – ISSBA (2008)

Tak jak w przypadku czekolady, Anaïs daje z siebie wszystko w swoich misjach.
Jego rygor i nieustępliwość pozwalają mu szczegółowo analizować każdy element
aby towarzyszyć i doradzać klientom w najlepszy możliwy sposób.

Po 3 latach doświadczenia zawodowego na stanowisku Research Associate w
w branży specjalizującej się w diagnostyce in vitro, Anaïs dołączyła do zespołu
Absiskey w 2015 roku jako konsultant ds. finansowania innowacji.

Bandes top
Anaïs Blanchard

Anaïs
Blanchard

Consultant in Research and Innovation Project Management

"Love chocolate to the fullest, without complexes or false shame, for remember: "without a grain of folly, it is there is no reasonable man" François de La Rochefoucauld

 • Master 2 Bioreagents, diagnostic and validation tools – ISSBA (2008)

Just like with chocolate, Anaïs gives her all to her missions.
His rigor and pugnacity allow him to analyze in detail each item of
to accompany and advise customers in the best possible way.

After 3 years of professional experience as a Research Associate at
within an industry specialized in In Vitro Diagnostics, Anaïs joined the team
Absiskey in 2015 as an innovation finance consultant.

Bandes top
Anaïs Blanchard

Anaïs
Blanchard

Consultante en Gestion de Projets de Recherche et d’Innovation

"Aimez le chocolat à fond, sans complexe ni fausse honte, car rappelez-vous : « sans un grain de folie, il n’est point d’homme raisonnable »" François de La Rochefoucauld"

 • Master 2 Bioréactifs, outils de diagnotics et de validation – ISSBA (2008)

Tout comme pour le chocolat, Anaïs se donne à fond dans ses missions.
Sa rigueur et sa pugnacité lui permettent d’analyser dans le détail chaque poste de
dépense afin d’accompagner et de conseiller au mieux les clients.

Après 3 années d’expérience professionnelle en tant qu’Attachée de Recherche au
sein d’une industrie spécialisée dans le Diagnostic In Vitro, Anaïs a rejoint l’équipe
d’Absiskey en 2015 au poste de consultante en financement de l’innovation.

Bandes top
Antony Beutier (PL)

Anthony
Beutier

Konsultant w dziedzinie zarządzania projektami badawczymi i innowacyjnymi oraz szef programu ARDECO

"Ucząc się, będziecie uczyć. Ucząc, będziesz się uczył". Phil Collins

 • Master Innov’Europe, specjalność Zarządzanie projektami innowacyjnymi, Transfer technologii i projekty europejskie – ISTIA (2006)
 • Studia licencjackie i magisterskie na kierunku Inżynieria Systemów Przemysłowych, specjalizacja Innowacje Materiałowe – ISTIA (2005)
 • DUT w dziedzinie mechaniki i inżynierii produkcji – IUT w Nantes (2002)

W 2010 roku Anthony dołączył do Absiskey jako konsultant ds. zarządzania projektami. Jego profesjonalizm, autonomia, którą wykazał się od pierwszych dni, jego rygor w zarządzaniu projektami, jego wytrwałość to atuty, które wie jak wykorzystać w służbie Absiskey i jego klientów, nie zapominając o jego umiejętności słuchania i dialogu.

Ze względu na swoje doświadczenie w Absiskey, jest on również odpowiedzialny za ARDECO (ARRIVAL OF EMPLOYEES), prawdziwy program lojalnościowy dla pracowników.

Bandes top
Anthony Beutier

Anthony
Beutier

Consultant in Research and Innovation Project Management and Manager of the ARDECO program

"In learning, you will teach. By teaching, you will learn." Phil Collins

 • Master Innov’Europe, specialties Management of innovative projects, Technology transfers and European projects – ISTIA (2006)
 • Bachelor’s and Master’s degree in Industrial Systems Engineering, specializing in Materials Innovation – ISTIA (2005)
 • DUT in Mechanical and Production Engineering – IUT of Nantes (2002)

In 2010, Anthony joined Absiskey as a Project Management Consultant. His professionalism, the autonomy he has shown from the very first days, his rigor in project management, his tenacity are all assets that he knows how to put at the service of Absiskey and its customers, without forgetting his sense of listening and dialogue.

Because of his background within Absiskey, he is also in charge of ARDECO (ARrivée DÉpart de COllaborateurs), a real employee loyalty program.

Bandes top
Anthony Beutier

Anthony
Beutier

Consultant en Gestion de Projets de Recherche et d’Innovation et Responsable du programme ARDECO

"En apprenant, tu enseigneras. En enseignant, tu apprendras." Phil Collins

 • Master Innov’Europe, spécialités Management de projets innovants, Transferts de Technologies et Projets Européens – ISTIA (2006)
 • Licence et Maîtrise en Génie des Systèmes Industriels, spécialité Innovation Matériaux – ISTIA (2005)
 • DUT Génie Mécanique et Productique – IUT de Nantes (2002)

En 2010, Anthony a rejoint Absiskey en tant que Consultant en Gestion de Projets. Son professionnalisme, l’autonomie dont il a su faire preuve dès les premiers jours, sa rigueur dans la gestion de projet, sa ténacité sont autant d’atouts qu’il sait mettre au service d’Absiskey et de ses clients, sans omettre son sens de l’écoute et du dialogue.

De par son historique au sein d’Absiskey, il est également en charge d’ARDECO (ARrivée DÉpart de COllaborateurs), véritable programme de fidélisation des collaborateurs.

Bandes top
Sylvie Corlay

Sylvie
Corlay

Administracja sprzedaży - Kierownik biura

"Ucieczka od tego wszystkiego przybliża cię do tego, co ważne". Loïck Peyron

 • Bakalaureat
 • Różne specjalistyczne kursy negocjacyjne i handlowe

Miła, chętna, reaktywna, wytrwała i zorganizowana osoba, z bogatym doświadczeniem na różnych stanowiskach asystenckich i konsultanckich (paramedyczne, handlowe, usługi zakupowe). Sylvie dołączyła do Absiskey w Grenoble we Francji, aby powitać naszych gości, poprawić zarządzanie naszą stroną internetową, stworzyć połączenie pomiędzy różnymi stronami grupy oraz wspomóc dział windykacji, jak również usługi handlowe.

Bandes top
Sylvie Corlay

Sylvie
Corlay

Sales administration - Office manager

"Getting away from it all brings one a little closer to what's important." Loïck Peyron

 • Baccalaureate
 • Various specialized training courses in negotiation and trade

Of a pleasant, voluntary, reactive, tenacious, and organized character, rich of its experiences in various missions of assistant and adviser (paramedical, trade, services purchases). Sylvie joined Absiskey in Grenoble, to welcome our visitors, improve the management of our site, create a link between the different sites of the group and assist the collection department as well as the commercial services.

Bandes top
Sylvie Corlay

Sylvie
Corlay

Administration des ventes - Office manager

"S’éloigner de tout rapproche un peu de l’essentiel." Loïck Peyron

 • Baccalauréat
 • Diverses formations spécialisées négociations et commerce

D’un caractère avenant, volontaire, réactif, tenace, et organisé, riche de ses expériences dans diverses missions d’assistante et de conseillère (paramédical, commerce, services achats). Sylvie a rejoint Absiskey à Grenoble, pour accueillir nos visiteurs, améliorer la gestion de notre site, créer du lien entre les différents sites du groupe et assister le service recouvrement ainsi que les services commerciaux.

Bandes top
Christophe Aubé

Christophe
Aubé

Konsultant w zakresie koordynacji projektów badawczych i innowacyjnych oraz referent ds. własności przemysłowej

"Sport poszukuje strachu, aby go zdominować, zmęczenia, aby nad nim zatriumfować, trudności, aby je pokonać". Pierre de Coubertin

 • Doktorat z chemii organicznej – Uniwersytet w Nantes (2012)
 • Patenty na wynalazki DU – CEIPI (2014)

Po doświadczeniu jako samodzielny przedsiębiorca w e-commerce, Christophe zwrócił się do doradztwa w zakresie finansowania i ochrony innowacji od ponad 4 lat. Ciekawski i intuicyjny, Christophe lubi wyzwania: każda misja jest okazją do dostarczenia rozwiązań swoim rozmówcom.

Bandes top
Christophe Aubé

Christophe
Aubé

Consultant in Coordination of Research and Innovation Projects and Industrial Property Referent

"Sport seeks out fear to dominate it, fatigue to triumph over it, difficulty to overcome it." Pierre de Coubertin

 • PhD in Organic Chemistry – University of Nantes (2012)
 • DU Invention Patents – CEIPI (2014)

After an experience as a self-employed entrepreneur in e-commerce, Christophe has been working as a consultant in financing and protecting innovation for over 4 years now. Curious and intuitive, Christophe enjoys challenges: each mission is an opportunity to bring solutions to his interlocutors.

Bandes top
Christophe Aubé (FR)

Christophe
Aubé

Consultant en Coordination de Projets de Recherche et d'Innovation et Référent Propriété Industrielle

"Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre." Pierre de Coubertin

 • Doctorat en Chimie Organique – Université de Nantes (2012)
 • DU Brevets d’Invention – CEIPI (2014)

Après une expérience d’auto-entrepreneur dans le e-commerce, Christophe s’est tourné vers le conseil dans le financement et la protection de l’innovation depuis plus de 4 ans désormais. Curieux et intuitif, Christophe apprécie les challenges : chaque mission est l’occasion d’apporter des solutions à ses interlocuteurs.

Bandes top
Garance Pernez

Garance
Pernez

Kierownik ds. administracji sprzedaży i usług ogólnych

"Uśmiechnij się do życia, to moja jedyna Szczęśliwa Ziemia" - Matthieu Chedid

 • Studia magisterskie z zakresu administracji biznesowej – Uniwersytet w Angers
 • DESS w dziedzinie informacji i komunikacji biznesowej
 • Uniwersytet w Nancy II

Pierwsze doświadczenie na stanowisku Asystenta Zarządu pozwoliło jej rozwinąć umiejętności organizacyjne. 17 lat pracy w charakterze kierownika ds. badań i rozwoju produktów w przemyśle tekstylnym rozwinęło jego zmysł kreatywności i zamiłowanie do pracy zespołowej. Dołączając do Absiskey w 2018 roku, Garance zdecydowała się wykorzystać swoje umiejętności interpersonalne do pracy dla całego zespołu #oneabsiskey

Bandes top
Garance Pernez

Garance
Pernez

Sales Administration & General Services Manager

"Smile at life, this is my only Happy land" - Matthieu Chedid

 • Master’s degree in Business Administration – University of Angers
 • DESS in Business Information and Communication
 • University of Nancy II

A first experience as a Management Assistant allowed her to develop her organizational skills. His 17 years as an R&D Product Manager in the textile industry have developed his sense of creativity and his taste for teamwork. By joining Absiskey in 2018, Garance chose to put her interpersonal skills to work for an entire team #oneabsiskey

Bandes top
Garance Pernez

Garance
Pernez

Responsable Administration des ventes & Services Généraux

"Souris à la vie, voilà ma seule terre Happy" - Matthieu Chedid

 • Maîtrise AES option Gestion des Entreprises – Université d’Angers
 • DESS Information et Communication des Entreprises
 • Université de Nancy II

Une première expérience en tant qu’Assistance de Direction lui a permis de développer son sens de l’organisation. Ses 17 années passées au poste de Chef de Produits R&D dans l’industrie textile ont développé son sens de la créativité et son goût pour le travail en équipe. En intégrant Absiskey en 2018, Garance a choisi de mettre en avant ses qualités relationnelles au service de toute une équipe #oneabsiskey